خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 áã í?ä í??Ïí ?á???? ?á?æÏ?Á ?á?äí?? æ??æ?á ?á?íä? æá? ãá??? ?á???á Ð?? ?ááæä ?á???í ?á?í ??ä í??Ïíå? Ýí ??? ?åæ? ?áÝ?íæäí áå Ýí ????á?, Ýíã? ?Íæá? ?ááÍí? ?á??í?? ?áì áÍí? ?æÏ?Á ??íÝ? ??? Ý???å ?áì ãÏì ??å?.

á?ä ?áä???? ?á??í? ?á?í ???ã ????? á?íäíå ?áÍ?Ï?íä Ýæ? Ðá? ?á?äÝ ?áã???íã ?áãÏ?? ?Ý?Í åæí?å ?áì ?á??ã ãä ???í?å ??Á?ð ãä æ?åå ?æ??Í ... ?äå ?íÝ ?á??á?ã ?á?Ð?Ýí.

á?Ï ???Í ?á??á, ?áÍ??á ?áì Ï??? ?áÏ??æ??? ãä ?áí? áäÏä áá?????Ï æ?áÐí ??ä ??á?Íí? ?Íæá ?áì ?ÍÏì ?Ïæ?? ?á?ã? ?á??í?í? ááã????? áÍ?ã æ?áÏå, ??í??ð ?áì ã?ä ????? ä?á ??í?? ????? áá?æ?? ?á?æí? ?ááí?í? ??? ?æ???í Ýí ?ã? ?á?Í??Á.

ææ?Ý ?áã?ÍÏ? ???ã ?áÍ?æã? ?áãæ??? ?????á ?íÝ ?á??á?ã ??äå "?áÝ?á ?á??í? Ýí ?áÏ??ã? ?ááí?í?", á?ä ??áå? ä?á ã?ã? ?á?Ð?Ýí, ?áÐí ??á? ?áì äÝ?å á?? "ãá? ?áãáæ?" æ??ã? ??á? ?áì ?ä íÍ?ã ?Ý?í?í? Ð?? íæã, áä í?Ïã ã?åÏ?ð ???ãí?ð.

?????? ã???á? ãä æ??á? "?æí???" ãä ?á??í? ?á??á? ãä ?á?ã? 39 ??ã?ð æåæ í?á? ?áì ã??Ï Ýí ã???? ?á????? "?á?ä?æäæÝ" ?á?í ???? ?áì ?áÍ??? ?á?æÝí??í?.

?ä ?á??á ?áÐí Í??ã æ???á ?á??á?ã ?á??áãí? Ýí ?á??å? ?á?æáì ãä ãæ?? ?ä?Ý???? "?á??í? ?á???í" ?áì ã?ä ????? ã??å? ?áì ?á?ä??ä ??? ????á?, Ýí ?Íá? ?????? 90 Ï?í??.
?á? ã??? ?á??íä ??ã??ð æ???Ï?ð í??äí ?íÏå ?áíãäì ?á?í ??? ?á?ã?Ï?? ??å?ãå? æ????íä ???íä, Ýíã? ??ä í?ÍÏ? Ýí ?Íí?ä ???ì ã? ???íå ?á æí??Ð ?æ????ð á?á??? áå ?á?æ?.

æ??á Ðá? ??????, ??ä? äå?í? Ý??? ?íÝ ?á??á?ã ?Í? ?äÍ ?á?á?ã Ýí ãä??? ?Í??æí?, Ííä Í?æá ??Í?? ??? ã??Ý?íå ?áãæ?æ?íä ?? ??í?åã ?íä Ïæ?í?? ã???áí ?áã?á? ?á?ä???áí ?áÐíä ??Ïæ? ?á??ã ?áì ãä? å??åã ??? ?áÍÏæÏ ?áì ?áäí??.

æ??á ?ÍãÏ ?ã??, æåæ æ?ÍÏ ãä 15 ã???á?ð ?á?æ? ?á??? ?áì ?íÝ ?á??á?ã, "Ýí ?á?Ï?í? ??ä ???Ý? ?Ï?ð, ??ä í?ä ?ää? ?ä??áå, á?ää? ?ÍÏ?ä? ?áíå ???í?? æÏí? æÍ?æáä? ?åÏ??å æ?áä? áå áä ä?Ðí?".

æ?æ?Í ?ã??, ?ä æÍÏ?å ?á?í ??æ? ?á?Í??Á ãäÐ ????í?, æ?á?å? ã?áæã? ??í? ??ä ã?ãæ?? ??í?? ãä ?áãæ?áíä áá?Ð?Ýí áã ??ä ??áã ãä åã ?í??åæä ?áì ??í? ã?íä äÍæ ?æ???í Ý?ä???æ? áí??Ïæ? ?á?í???íä ?ã??ä ?Í? ?äÍ ?á?á?ã.

æ???Ý "??á?ä? ?áäí??ä Ýí ?áåæ?Á æ?áì ?á??? ?ã?ãåã ... ?æ?Ýæ? ?á?í???íä ??ã? áí?å?æ? ?äåã áí?æ? ???Ýíä".

æ??á ???Ï ?áã???áíä ??Ïá ?áí ?ÍãÏ ?äå Í?æá ã??Ý? åæí? ?á??á ?áÐí ?Ï? ?äå ?á???? ?á??í?í ?ãä ?áã?ãæ?? æ??áå "ãä ?ä?"¿ Ý?Ï "??Ï ?á?á?ã".

?Ï? ?ÍãÏ í???Ý ?áì ?á??á Ý?äÝ?Ï ??ã?? æåã? áå ???á?ð "????Ï ?äå ?íÝ", ?ã ??Ï? ?áì ?á?í??? æ??á ?ã?? "???Ý ãä ??æä. ???Ý?".

åä? ?ä?å? ?á?æ?í?, æ?ã? ã??Ï?? ?ä?Ï? ?á??äí?æÝ æ?ä?á? íÏæí? æäÍæ ????? ?á?Ý Ïæá?? ??ä? Ýí ?á?í???.

åÐå ?ã??ä?? ãÍÏæÏ? á??á ??Ï æ?áÏå æ?ÍÏ?ð ãä ?Ý?á ?á?íæ? ??áÍ? Ýí ?Ý?í?í?, æ?áÐí í???å ??í?æä ?äå íÍãá Ï??á Ðåäå ?áãÝ??íÍ áãáí???? ã??æ?? ãä ?áÏæá? ?ááí?í? æã???? Ýí Í????? ã??Ýí? ??í? ??á????.

æ??á ?ã?? "áã í?á ?í ?íÁ, ??ä ???Ý?ð ?Ï?ð ?ã ??á Ýí äå?í? ?áã??Ý ?áì ?íä ää?ãí Ý?áä? áå ?áä? áí?íæä, Ý??á ãä ?í ãÏíä? Ý?áä? ?á?ä??ä".

??? Ðá? æ?á? ????? "?ä?æäæÝ" ?áì ?æ???í ??Ïã? ãä ????á? æí?æÏå? ??íÏ ???? Ýí ?á?æ?? ?á?æí? áä?á ?íÝ ?á??á?ã æã??Ý?íå ?áì ?á?ä??ä.

?ã?? ???ì í??Í?åã ???? ã???áíä ???í??ð ?á?æ? Ýí ?á????? ?áã?ãã? áÍãá 48 ãä ?äæÏ ?áã???.

??á? ?íÏí ??áíä ã? ???åã? ?á???, Ýíã? ??á Ð???? ??á? ?ã?ãå, æÍãá? äÍæ 12 Í?í?? ?æÏ?Á ãã?á?? í???Ï ?äå? ?ã??? ?á???ì.

???Ïì ?á?ãí? ãá??? ??Ïí? ?????ä?Á ?íÝ ?á??á?ã ?áÐí ??ä í??Ïí ?á????ð ?äí?ð æí??ã? ?ã?ã? æí??í æ?åå ?æ??Í æíä??á ?Ý?ð, æåí ?áãá??? ?á?í í??Ïíå? ?á?æ??? Ýí ?áãä???, ?áã?ð ?äå? ?æÝ? äæ??ð ãä ?á??Ýí á??á ??ä í??åÏ ??Ï? ã??Ïí?ð ?Ðá? ?äí?? æãá??? ?áì ??áì ã??æì.

æ?äÏã? ?á?æ? ?áì ?áã???Ï æ?Í??? ã????? ?á?ä?Ï? ??á???í? ?áã?Ïäí?, ??á ?ÍÏ ?áÍ??? "?äå ???Ý ?á?ä", á?ä ?á?í?? ??Ï ?ááå ?áãåÏí ??Ï ?äå Ï?? ?íäå æ?íä ?íÝ ?á??á?ã (39 ??ã?ð) ÍÏí? ??æí, æ?äå åÏ? ãä ?æ?å ??á ?ä í??? ?á?????.

æÝí åÐ? ?á????, ??á ?áãåÏí "?ÍÏ?? ?áíå ??äå ?Ýá ??í?, æ?á? áå ?äå áä í??? æáä í?Ðì æ???í?å æ?Ï?ð", Ýí ãÍ?æá? á??ãíäå ??Ï ã? ??ì ã?Ð? Íá ?æ?áÏå ??Ïã? ??? ?áíå ?á?æ?? Íí? ???? áá??? æ?á?å?ä? ??á ?ä í??á.

ææ?? Í???? ?ÏíÏ?, ??ä ?íÝ ?á??á?ã íä?? ?ã?ãå ?æ íÍäí ???å áá???, í??í Ýãå ãä Ííä á??? ?áì äã? ?á?æ??? æí?æá ??? ?áã?? áÍ???å.

ä??? ?áã???á? Ýí ?íäí ?íÝ ?á??á?ã ??? ã??? á?äå Ýí ?á ã?? ??ä í?íÍ ?æ?åå ?äå?, ?á? ã?Á áí??? Ýã??? áå ????? ?????å? ãä Í?í??å?.

??Ï ?ä å??? ?á????? Ýí ?á?ä??ä, ?Í??å? ?áã??? á??? Ï???? Ýåáá ?á??? æ?Ï? ?á??? æ??Í?ð ?áì ?á??? æ??? ??í?æä.

æ?Ý? ?á??? åæ??Ý ãÍãæá? ?áì ?áäæ?ÝÐ ?á?áíá? ??á????? ?ãá? Ýí ?á???? ?æ?? á?íÝ ?á??á?ã, Ýíã? Í?æá ???æä ?á?ã??? ?ã???? ?á??æ?? æ??äæ? í??æä ?áì ???Í?ã ?á?????.
æÝí Ííä ?å? ?á?æ?? ?áì ã??Ý?íå ?Ï? ?íÝ ?á??á?ã å?Ï??ð, Íí? ?á? Ýí ã??äå æ?ä???.

æáÏì ???áå ?ä ?áã?áæã?? ??äå ??ä ?áì ????á ??áãÍ?ã? ?á?ä??í? ?áÏæáí? á??áíã äÝ?å ?áíå?, ?Ï? ?áíå ?á???, æ??á "åÐå ?áå? ???Ðí?. áã ???á ??ÍÏ ãäåã ??".

??Ï ???? ãä ???? ??? ?áã???áæä ?ä ?æ??åã ????? ?á???ì ãä ?á?????, ???æ? ãä ?á??? ?á?ã?ãí, æ??í ?íÝ ?á??á?ã Ýí ã??äå ?ã???? ?á????? ??ã?? æã?ÍÝ??.

ã?? ???? ???ì æ?áÍ?æÏ ã???á? ???æá ?áì ?áãÏ??, æ??á ?áÍ??? ?ä ?áæ?? Í?ä áí?Íá ?á?Í?Ýíæä.

?ÍÏ?? ?áã???á? ?áì ?íÝ ?á??á?ã æ??á?å "åá ?ä? ??í?" Ýä?? ?áíå? æ???? "ä?ã", ?ã ????? ?áì íÏå ?áã???? Ý??á "?á?æ?? ?á?æí?. ?á?æ?? ?á?æí?", ??á?å "ÍáÝ ?ã?á ?á??á?í" Ý?Ï "ä?ã. ãäÐ ?å?".

ã?? ?áã???á? ãä ?ã?ãå á??æ?å ?áì ?áã ?á?????, Ý?Ý? ?íÝ ?á??á?ã ???å æ?ã?? ?íÏå? áí???Ïå?.

??Ï Ðá?, ?ä?á ?á?æ?? ?íÝ ?á??á?ã ãä ?á????? æ?? Í?æÏ ?áì ?áãÏ?? Í?æá? ?áæ?æá ?áíå, á?äåã æ??æå Ýí ?í??? æ?ä?á?æ? ????? áã??? ?ã??ä ã? Ýí ?á?áÏ?.

: - : 901
أضيف في 21/11/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب