خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ??á? ã??Ï? ??í? ?ä ã??Í? ?íäåã ?áã??Í? ?á??í?í? Ýí ?á??å?? ?????á? 33 ??? ãä ?áÐíä ??áæ? Ýí ???????? ?íä ?áãÍ??íä æ?æ?? ?á?ãä ãã? åÏÏ ????íá ?æá ?ä?????? Í?? ??åÏå? ã?? ãäÐ ????? ?á?äíä.

æ??ä? æ???? ?á?Í? ??áä? Ýí æ?? ???? ?ä 22 ??áæ? ãäåã ??ä?ä íæã ?á??? ?ÍÏåã? Ýí ?á???äÏ?í?. æ??á ?á?ÏÏ ?áã???í Ýí ?á???????? ?á?í ?Ïæ? ãäÐ íæã ?á?ÍÏ.

æ??íÏ ??á??Ï? ?á????ííä Ýí ??Ï? ?á?ã? ???????åã Íã?? ?á?ä?Ý??? ?á?í ???Í? ??á??í? ?á???? Í?äí ã???? Ýí Ý???í? ???? á?ä ?á?äÝ ?áÐí í?åÏå ãíÏ?ä ?á?Í?í? ãäÐ íæã ?á??? ?äÏã? ??? ?á???? áÝ? ?????ã Ýí ?áãíÏ?ä ???? ?á?Ï?Á ?áã???íÏ á???ã???åã Ýí ?á?á??.

æ??á ãÍãÏ ?á?ãá (21 ??ã?) "??í? ?á???? ???? ?ã??? Ýí ?ä æ?áÏ?í. ??íÏ ?ä íä?åí ?áÍ?ã ?á????í... ??Ðå? ?áì ?áãä?á á??íí? ãá???í Ý?? æ??æÏ."

æ??á ?åæÏ ?äå ??Ï Ý?? íæã ?á??äíä å??ã? ?á???? ã???Ýì ãíÏ?äí? á?ä ?áãÍ??íä ?Ïæ? åÐ? ?áå?æã æ???æ? ?æ?? ?á???? ??áÍ????.

æ??á ãÍ??æä áãæ??äíä í???æä ãä ãÍ?? ã??æ ?á?äÝ?? Ýí ?á?Í?í? ?áì ?áãíÏ?ä Íí? ??ä ?Ï ??ã? äÍæ ????? ?á?Ý ??? ?Íáæá ?å? ?áíæã "á? ?Ðå?æ? åä??.. ?????åÏæä ã?á ?á???íä."

æ??Ï ?á???Í? ?ã???? ?åÏ? ã?? ???????? ???Ýí? æ??æÝ ?á???Ííä æ???????? ?ã?áí? ãã? ?Ïì ?áì ?ä? ?á?????Ï æ??á ?á??í? ãä ?áã??ííä í??á?æä áá???????.

æí?? ?á?í? ?áì ?ä ?á?äÝ áä í?Ïí á???íá ?á?ä?????? æ?áã???? Ýí ??æä ???æ? Ý?? á?ä åÐ? ãä ?áãã?ä ?ä í?æ? ???í?å?.

æí?æá ?á??? Ýí ã?? ãäåã ?á??á?ãíæä ?áÐíä í?æ??æä ?Ï?Á ?æí? Ýí ?á?ä?????? ?ä ?áÍ?á? ?áå?? ááæ?? ?á?ãäí ??Á ãä ???í? í???å ?á?í? áá???Á Ýí ?á?á??.

æ??á æ?í? ????í? ÝäáäÏ? ???í ?æãíæí? ?áÐí ??? ãíÏ?ä ?á?Í?í? íæã ?á??äíä ?ä ?æ? æ????í? ?á?äÝ ??á??å?? "á? íã?ä ?áÏÝ?? ?äå?".

æã?ì í?æá "åá åÐ? ???Ý??? áãÍ?æá? æ?Ý ?á?ãáí? ?áÏíã????í? æ?á?ä?????.. ãä ?áãåã ?Ï? ?ä ??Ï? ?á?ä?????? ?á???æ? ?áã??á."

æäÝì ?á?í? ?äå í?íÏ ?á???Á Ýí ?á?á?? æí?? ?áì ?ä ??ã??äå ?ã?ä ?áæ?? ?á?ãäí Ýí ?á?ä??????.

æí???? ?áã??íæä ??áã?ä? ?ÏíÏ? Ýí ?ä?????? ??Ï? Ýí 28 äæÝã?? ???íä ?á??äí á?ä Í?ì ?áì ?á??ã ãä Ðá? ??á ?á?á??? ?á????í? Ýí íÏ ?á?í? ?áì ?ä ???ì ?á?ä?????? ?á????í? ?á?í ?Ï á? ???ì ??á ?æ??? 2012 ?æ ?æ??á ??ã 2013 . æí?íÏ ?áãÍ??æä ?ä???á? ???? áá?á??.

æ?Í??? ?æ?? ?á?ãä á?Ý??? æ??å?? á???? ÝíÏíæ áã í??ä ?á?Í?? ãä ?Í?å? ?Ý??Ï? ãä ?á???? æåã í???æä ?áãÍ??íä ??á??í æí?Í?æäåã ãä ??æ?åã æíá?æä ã? ?Ï? ?äå? ??? ?áì ??æ?ã ãä ?á?ã?ã?.

æ??á ?Ýæ? ?á?í?? æåæ ãÍáá ????í ?äå ã? ??á? æ???? ?áÏ??áí? áá??Ý ????ãá ã? ?á?Í?????? ?äÝ? ?á??áí? ?á?ãäí? ?á?í ??ä? ????Ý ?å? ?Ï??? ã????.

æ??ä ?Ï Ý?á ???ä ????? ?äÏã? ??á?? ?á???? ?á??? ?áã?íá ááÏãæ? æ?? Í?æÏ ??ä? ã??ã?? ??Ýá ã?äì ?äÏá?? ?å ?áäí??ä ?áì ??Ï 200 ã?? ãä ãíÏ?ä ?á?Í?í? ãã? ???? ?ä??Ð ?á???ä ?áãÍ???íä.

æ??á ???ã ?æÏ? æåæ ãÍ?? Ýí ?á?Í?í? ?ä ãä ?áã??? ?ä ??á ã?í???ä ?áì ãíÏ?ä ?á?Í?í? ?Íáæá ??? íæã ?á??äíä ã?íÝ? "ãä ?áæ??Í ?äå áí? åä?? ????? á?ä?ã ?ã? ??æä á? íã?ä ??Ý?Á åÐ? ?á?äÝ."

æ???Ý ???ã "äåÏÝ ?áì ?á?í??? ?áì ä??? ?áÏ?æá ááãíÏ?ä Í?ì á? í?ã?ä ?á?ãä ãä ãä? æ?æá ?áãÍ??íä."

æ??á ãÍãÏ Í???í æåæ ã?ÍÏ? ???ã ?áÍ?æã? á?æí??? ?ä ?áÍ?æã? æ?á?Í??? æ?áã?á? ?á??áì áá?æ?? ?áã?áÍ? í??æä ?áì ????Á ?á?ä?????? Ýí ãæ?Ïå?.

æ??å? ã???å?æä ????æä ???Ý ?á??? ?á???æ? æ?á???? ?áÍí íæã ?á?ÍÏ á?ä ?á???? äÝ? ????Ï?ã ?í Ð?í?? Íí? ?á?á ?áã???? ?á?í ?äÏá?? Ýí ?á?æ??? á?í??? ?áì ãíÏ?ä ?á?Í?í? æ?á?æ??? ?áãÍí?? ?å.

æ???Í ?áã?í? ãÍãÏ Í?íä ?ä??æí æ?í? ?áÏÝ?? ???ä ?åÏ ã???? ?æ?á 30 ??ã? æ?áÐí í?æÏ ?áã?á? ?á????í åÏÝ? áá?Í??????.

æ??í?? ã? ??ÏÏ? å??Ý?? ã?á "?á??? í?íÏ ????? ?áã?í?."

æ??á ?íãä ?ã??ä æåæ ãæ?Ý í?ãá Ýí ?Ï??á ?á?í?ä?? Ýí æ?? ã??? ãä ???Í íæã ?á??äíä "á? ??íÏ ?ä??æí.. ?????ã ?ááíá?."

æ?ã?ã ?áã?äì ?áÐí ????á? ?å ?áäí??ä å?Ý ?áãÍ??æä ???áíä "?ä??æí æá?å?.. ?á?æ?? ?åã."

æ?Ï?? ?áã??å??? íæã ?á?ã?? ??í?Ï? ??á?ãííä ????? ???? ãä ãÍ?æá? ãä ?áÍ?æã? ?áãÏ?æã? ãä ?á?í? ?æ?? ã??Ï? áÏ??æ? ?ÏíÏ ãä ??äå? ????Ï ?á?í? ?ä ?í??? ?í Í?æã? ãÏäí? Ýí ?áã????á.

á?ä ãäÐ Ðá? ?áÍíä ?á? ?á?Í?????? í?æÏå? äÝ? ?ä??? ?á???ä ?á?í Í?Ï? ?áã??ííä á????? ã???? æ???íä ?á??? ?áæ?äí? ??á ?í ?ä?ã?Á?? Ïíäí?.

æ??á? ?ÍÏì ?á?ã???? æåí ?ã??? 6 ???íá áæ??á? ?ä??Á ?á??? ?á?æ?? ?ä ?Ý??Ïå? ?í???ãæä Ýí ãíÏ?ä ?á?Í?í? æ?íæ??áæä ?á?????ã?? Ýí ãÏä ???ì ?áì Ííä ?á??????? áã??á?åã ?ã? Ýí Ðá? ?áÏ?æ? á?ä?????? ????í? Ýí Ý??? á? ????æ? ???íá äí??ä.

æãä ?áã??á? ?á???ì ???á? ?áÍ?æã? ?áÍ?áí? æ???íá Í?æã? ?ä??Ð æ?äí æ????Á ?Í?í? Ýæ?í Ýí ?á???????? ?á?í ?Ïæ? Ýí ?á?Í?í? æãÍ??ã? ?áã?æ??íä Ýíå?.

æ??á ?áã??Í ?á????í ?áãÍ?ãá Í??ã ?á?Í ??æ ??ã??íá æåæ ??á?ãí ãÍ?Ý? ááãÍ??íä Ýí ?á?Í?í? ?äåã í??á?æä ?áì ?á??á ???áíã ?á?á?? ?á?á ??? ??å?.

æí?æá ãÍááæä ?ä ????Ï ?á?äÝ ??ä?Á ?á?ä?????? æåæ ãáãÍ ???? áá?ä?????? ?áã?æ?? ?á?í ??ä? ???ì Ýí ?åÏ ã???? ãä ?áãã?ä ?ä ??æ? ???í? ?áã?á? Ýí Í?á? ?á???í? Ýí ?áä?í?? æ??ã? ?á?Í??? ?á??ã ãä ??í?? ???ãá ?á?í? ã? ?á?ãáí? ?á?ä???áí?.

æÐ??? æ??á? ?ä??Á ?á??? ?á?æ?? ?ä ãÍãÏ ?á???Ï?í æ??Ï ?ááå ?á???á æåã? ã??Í?ä ????í?ä ?Ï?ä? ?á?äÝ ?Ï ?áãÍ??íä æÏ?í? ?áì Í?æã? ?ä??Ð æ?äí.

æÍ?? ????íä ???æä ã??æá? ?á?í??? ?á????í? ??á??Í?Ï ?á?æ?æ?í ?á?á?? ?áã???? Ýí ã?? ?áì æ?Ý ?á?äÝ.

æ??á? "?Í? ?áì ?áåÏæÁ æ??? ?áäÝ? æ?Ïíä ????Ï?ã ?á?äÝ ???æì ?á?æ?."

æåä?? ???í?Á ãä ?áá?æÁ ?áì ?áãÍ??ã?? ?á????í? ááãÏäííä æ?Ïã ?á??Á ??äæä ?á?æ???. æí???Ï ?á??á?ãíæä ?áÐíä í?æ??æä ?Ï?Á ?æí? Ýí ?á?ä?????? ?á??áã?äí? ?áã??á? ?ä ?á?í? í?íÏ ?áÍÏ ãä äÝæÐåã

: - : 424
أضيف في 21/11/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب