خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ???? ?á???? ?áã??í? ???????? íæã ?á??äíä ã? ãÍ??íä í??á?æä ??äå?Á ?áÍ?ã ?á????í áá?á?Ï ááíæã ?á??á? æ??á ã??æáæä ??áã??Í? ?á??í?í? ??á???ã? ?ä ?ÏÏ ?á??áì ???Ý? ?áì 33 ?á?ã? ?áÐí í??á åÐå ?á???????? ??æ? ãæ?? ãä ?á?äÝ ãäÐ ?á?ä?Ý??? ?á?í ???Í? ??á??í? Í?äí ã????.

æíåÏÏ ?á?äÝ Ýí ãä??? ãíÏ?ä ?á?Í?í? æåí ã??? ?á?æ?? ?Ï ã???? ????íá ?æá ?ä?????? ??áã?äí? Í?? ãäÐ ??æÏ æ?áã??? ?ä ??Ï? ?á???æ? ?á??Ïã.

æ?Í?Ïã ?á???????? ?áì äÍæ ã???? ãäÐ ?ä ????Ïã? ?á???? ?áå??æ?? æ?á??? ?áã?íá ááÏãæ? áÝ? ?????ã Ýí ãíÏ?ä ?á?Í?í? íæã ?á???.

æ??? ?áãÍ??æä Ýæ??? ??í?? ä??í? Ýí ?áãíÏ?ä á?ä ?á???? ?äÝí ????Ï?ã ?áÐ?í?? ?áÍí?. æÐ??? ã??Ï? ??í? Ýí ã??Í? ?íäåã ?á??í?í? ??á??å?? ?ä ?áã??Í? ?????á? 33 ??? ãäÐ íæã ?á??? ã??ãå? á????? ã???íä ???í?? ä??í?. æ??á ã?Ï? ?æ???? ?á?Í? ?ä ?ÏÏ ?áã???íä ?á? 1250 ?áì ?á??á.

æ??á ??? íÏ?ì ãÍãÏ ?á?ãá (21 ??ã?) "??í? ?á???? ???? ä??Á Ýí ?ä æ?áÏ?í. ??íÏ ?ä íä?åí ?áÍ?ã ?á????í... ??Ðå? ?áì ?áãä?á á??íí? ãá???í Ý?? æ??æÏ."

æåíãä ?á??á?ãíæä ?áì ã??å?? ä?ã? ?Ï Í?ã ?á?í? íæã ?á?ã?? æá?ä ?á?Í?????? Ýí ?á?Í?í? ???Ð?? ??Ï Ðá? ??í?? ãä ?áä???íä ?á???ä ?áÐíä ??åãæ? Ýí ????? ã???? Ýí 11 Ý???í? ????.

æ??íÏ ??á??Ï? ?á????ííä áÏæ?åã Ýí ??æ? ã???? ãä ?á?á?? á?ä ?á?Ï?Á áÍ?ãåã ???íÏ ??Ï Ðá? ??æ?? ???? ãÍ?æá?? áæ?? ã??ÏíÁ Ï??æ?í? ?ÏíÏ? ???á ?á?í? ???á Ï??ã ???? ä??? ?á?í??? ?áãÏäí?.

æ??á ?åæÏ ?í?ä ?ä ?á???? å??ã? ?í?Ï? ãíÏ?äí? Ýí ?áãíÏ?ä ??Ï Ý?? íæã ?á??äíä á?ä ?áãÍ??íä ?Ïæ? åÐ? ?áå?æã æ???æ? ?æ?? ?á???? ??áÍ????.

æ??á ãÍ??æä áãæ??äíä í???æä ãä ãÍ?? ?????? ?á?äÝ?? Ýí ?á?Í?í? ?áì ?áãíÏ?ä Íí? ??ã? äÍæ ????? ?á?Ý ??? ?Íáæá ?á?å? "á? ?Ðå?æ? åä??.. ?????åÏæä ã?á ?á???íä."

æíá?í ?á?äÝ ??á?áå ?áì ?á?æá? ?á?æáì ãä ?ãáí? ?á?ä?????? ?á??áã?äí? ?á?æíá? æ?áã??Ï? ?á?í ???Ï? Ýí 28 äæÝã?? ???íä ?á??äí Ýí ?á??å?? æ??? ?áãÍ?Ý??? ?á???ì. æí?æá ?á?í? ?ä ?á?ä?????? ??ã?í ?Ïã? á?ä ?á???????? ?Ï ?ÍÏ ãä ????á ?áä???íä ?áì ?á??æí? Ýí ?á??å??.

æí?æá ?á??? Ýí ã?? æãä ?íäåã ??á?ãíæä í?æ??æä ?áÝæ? ?ä??? ??í?? ãä ã???Ï ?á??áã?ä ?ä ??Ïí ?á?æ??? ?á?ãäí? ??Á ãä ???í? í???å ?áã?á? ?á????í ?áÍ??ã á???á? ?ãÏ ????å Ýí ?á?á?? æåæ ??å?ã íäÝíå ?áã?á?.

æÏ?? æ?í? ?á????í? ?á?áã?äí ?íÏæ Ýí???Ýíáå ?áì ?äå?Á ?á?äÝ Ýí ã??. æ??á "ãä ?áæ??Í ?ã?ã? ?ä åÐå ãÍ?æá? á?Ý??Ï ?ãáí? ?á?Íæá ?áÏíã????í æäÍä ä???? ?á? ?áãÍ?æá?."

æ??åÏ ã?? Í?á? ãä ?Ïã ?áí?íä ?á?í??í ãäÐ ??æ? ã???? Ýí Ííä ?Ï? ???????? ???Ýí? æ???????? ?ã?áí? æ???í? ?? ?ä??í? áá??? æ????? ?á?í?Í? ?áì ????? ?á?????Ï ??á?áá æ??á? ??í? ãä ?áã??ííä ?áì ?á???????.

æ??á? æ??á? ?ä??Á ?á??? ?á?æ?? ?ä 63 ?Íá? ?æí? ãä ?á??å?? æ?áíå? ?á?í? ???? ?á????????.

æí???ã ?á?í? ?á?Í?Ý?? ??á???å ?á????í? áÍíä æ?? Ï??æ? ?ÏíÏ æ?ä???? ??í? Ýí ?æ??? ??ã 2012 ?æ ?æ??á ??ã 2013. æí?íÏ ?áãÍ??æä ?ä???á? ???? ???? áá?á??.

æ??á ?á?í? íæã ?á??äíä ?äå ?Ï?á Ýí æ?? ?á??å?? áÍã?í? æ???? ?áÏ??áí? æáí? á??á?Á ãíÏ?ä ?á?Í?í? ?áÐí ??? ?áæ???? ?áì ã???? ãäå. æ???Ý ?äå ??? ?í?? Íã?í? ?áã???å?íä.

æ??á ?ááæ?Á ??íÏ ???? ã???Ï ???Ï ?áãä??? ?áã???í? ?ä ?áã???å?íä áåã ?áÍ? Ýí ?á???å? ã?íÝ? ?ä ãåã? ?ä??? ?á?æ?? ?áã?áÍ? ??ä? ?áÝ?á ?íä ?áã???å?íä æ?íä æ???? ?áÏ??áí?. æ???? ?ä ?á?æ?? ?áã?áÍ? ??æ??á ???å? á????Á ?á?ä?????? ?á??áã?äí? æ??ãíäå?.

æ???Í? æ???? ?áÏ??áí? ?áã??æá? ?ä ?æ? ?á???? åÏÝ? ááãÍ??íä ?áÐíä í??á?æä ???á?Í Íå?? ?á????.

æ??á ?áãÍáá ?á????í ?Ýæ? ?á?í?? ?ä æ???? ?áÏ??áí? ã? ??á? áá??Ý ????ãá ã? ?á?Í?????? ?äÝ? ?á??áí? ?á?ãäí? ?á?í ??ä? ????Ý ?å? ?Ï??? ã????.

æ???Ý ?á???????? ?á?ÏíÏ? ?ä ?ã? ?á??æ? ??á?Í??? ?áì ?á??á Ýí ?á??å?? æ??? ?áãÏä ?á???ì ???ä ??Á ??ì ?á??íí?.

æ?ÏÏ ?áã???å?æä "í??? í??? Í?ã ?á????" æ"Í?í? Í?í?".

æ??å?? á???? ã?æ?? ?áì ?á?ä??ä? áã í??ä ?á?Í?? ãä ?Í?å? ?Ý??Ï? ãä ?á???? í???æä ?áãÍ??íä ??á??í æí??æäåã ãä ???åã æÝí ?ÍÏì ?áÍ?á?? íá?æä ã? ?Ï? ??? ?áì ??æ?ã ãä ?á?ã?ã?.

æ??ä ?Ï Ý?á ?á???ä ????? ?äÏã? ??á?? ?á???? ?á??? ?áã?íá ááÏãæ? ?áì Í?Ï ??ã? ?Í? ã?äì íÍ??? ?áì ??Ï 200 ã?? ãä ãíÏ?ä ?á?Í?í? ãã? ?æ? ?ä??Ð ?á???ä ?áãÍ???íä.

æ?ã?ã ?áã?äì ?á??äí ?áÐí ????á? ?å ?áä?? ?ÏÏ ?áãÍ??æä "?ä??æí æá?å?.. ?á?æ?? ?åã" ã?í?íä ?áì ?áã?í? ãÍãÏ Í?íä ?ä??æí ??í? ?áã?á? ?á??áì áá?æ?? ?áã?áÍ? ææ?í? ?áÏÝ?? Ýí ?åÏ ã????.

æ??á ?íãä ?ã??ä æåæ ãæ?Ý í?ãá Ýí ?Ï??á ?á?í?ä?? Ýí æ?? ã??? ãä ???Í íæã ?á??äíä "á? ??íÏ ?ä??æí... ?????ã ?ááíá?."

æí??á? ????Á í??Ïæä ????? ?????áí? ?áã???íä ?áì ?á???Ý? Ýí æ?? ãíÏ?ä ?á?Í?í?.

æ??á? ?ã??? ???? 6 ???íá áæ??á? ?ä??Á ?á??? ?á?æ?? ?ä ?Ý??Ïå? ?í???ãæä Ýí ãíÏ?ä ?á?Í?í? æÝí ãÏä ???ì ?áì Ííä ?á??????? áã??á?åã ?ã? Ýí Ðá? ?áÏ?æ? á?ä?????? ????í? Ýí Ý??? á? ????æ? ???íá äí??ä.

æãä ?áã??á? ?á???ì ???á? ?áÍ?æã? ?áÍ?áí? æ???íá Í?æã? ?ä??Ð æ?äí æ????Á ?Í?í? Ýæ?í Ýí ???????? ?á?Í?í? æãÍ??ã? ?á??á?íä Ýíå?.

æ??á ?áã??Í ?á????í ?áãÍ?ãá Í??ã ?á?Í ??æ ??ã??íá æåæ ?áÝí ááãÍ??íä Ýí ?á?Í?í? ?äåã í??á?æä ?ÍÏ ?Ïäì ???áíã ?á?á?? ?á?á ??? ??å?.

æÐ??? æ??á? ?ä??Á ?á??? ?á?æ?? ?ä ãÍãÏ ?á???Ï?í æ??Ï ?ááå ?á???á æåã? ã??Í?ä ãÍ?ãá?ä áá????? ?Ï?ä? ?á?äÝ ?Ï ?áãÍ??íä æÏ?í? ?áì Í?æã? ?ä??Ð æ?äí.

æ?Ï ??? ?á?ã???? ?ááí???áí? ãÍ??ã? ?á?Ý ?áãÏäííä ?ã?ã ãÍ??ã ????í? æ?Ïã ?á??Á ?á?í? á??äæä ?á?æ???. æí???Ï ?á??á?ãíæä ?áÐíä í?æ??æä ?áÝæ? ?ä??? ??í?? ãä ?áã???Ï Ýí ?á?ä?????? ?á??áã?äí? ?áã??á? ?ä ?á?í? í?íÏ ?áÍÏ ãä äÝæÐåã.

æí?æá ãÍááæä ?ä ?á??á?ãííä ?Ï íÍ?áæä ?áì 40 Ýí ?áã?? ãä ?áã???Ï æ?ä ?áä??? ?á??í?? ??Ðå? ?áì ?á??æ?ä ?áã?áãíä

: - : 291
أضيف في 21/11/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب