خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ??áä? ?áá?ä? ?áãä?ã? ááãå???ä ?áÏæáí ááÝíáã ?ã???? á??Í? ?Ýá?ã ?áã????? ?á??ãí? ááÏæ?? ?áÍ?Ïí? ???? ?á?í ??ä??Ï ?íä 2 æ10 Ï?ä?? 2011.

æ??á? ?áá??Í? ?áã????? ?á?æÁ ?áì ã???íä Ïæáííä ???Ïíä. Ý???? ?Ýá?ã ãä ?ãä 15 ?áã??ã?? Ýí ?áã????? åí ?á?æáì á??Í??å?¡ 3 ?Ýá?ã åí ?á??äí? áã???íå?. æÐá? ???íÏ? á??æ?í? ?áãå???ä ?áÐí í??ì á?????Ý æ??Ïíã ã???íä ?ÏÏ.

æåÐå ?á?Ýá?ã åí:

1- ????? ãä ?á?íÝ áä??? ?áä??? ãä ?áã???. æåæ Ýíáã ?á?Ý???Í.

?íäæ??í?

?í? ???? ?ãíá? ??á? ãä ?á?ã? ?á???íä¡ ??Ð?? ?Íí?ä?¡ æã?ã?Ï? Ýí ??á? ?á?æ???. ?Íáã ?Í? ?í?áí í???Íå?¡ æ??í? æ?? áÝ?Ý?? ?áÍ?í?º Ý??í?íå? í?ãá?ä áÍ??? " ?á???æä" ?ÍÏ ???? ?????? ?áã?Ï???. Íí??å? ????í? ?äÏã? íá?í ?å? ??í?å? ?á???? Ýí ?Í??ä ?á???æä ã???á ???? ??? á????? ???å...

???í?

ä?Ïí? ?æäÏ? ¡ ã??Ï ?á??äÏí ¡ æÏ?Ï ?áã? ¡ ä?Ïí? äí??í ¡ ÝåÏ ?ä?ã?í ¡ ?ã? á?Ýí ¡ ?å?ã ??íÝ ¡ ??æí? .

æåä? í??Ï ?ã? á?Ýí ãæå??å æÍ?æ?å ?áÏ??ã ?áì ?á????.

2- 180 Ï??? á?íå?ä ?ä?ä ãä ?æí???.

?íäæ??í?

í??í ??á?? ä?? Ýí ?ÍÏ ?áã???? Ýí ãÏíä? ??í?? æ?? ?á???¡ ??í? ã?ÏæÏ ??? Í?Ï?? ?í?¡ æ??áã ãä?á? ???? ?áì ???.

??? ?á?á? ãä ?á?ÍÏ?? ?áã???ÏÝ?¡ íÍãá ??á ?äÏ?í?å ã???? ?????? ??ä?í?.

?æ??ä ?áã?äí?ä¡ ???á? ãä ?áãå???íä ?á?????¡ ?????ä ?æí??í?ä æã??ã Ýí Í?á? Ý???¡ ?á? åí ?á??æ? ?á????? ?íä åÐå ?áã???? ?á?????.

???í?

??í??æÝ? ?æ?åæá? ¡ ?æÝí ?æí?¡ ã?í?á äæíæä?ææäÏ? ¡ ??áí ??í??ã¡ ?í? ?íáæ?áæ ¡ ???á? ?æ?í ¡ ?æÝä ?í??? ¡ ãÍãÏ ??í??í¡ Ýí??? ???á?ä ¡ ?æãæ? íáÏí?íã .

3- ã?ä? ?á??Ý?á á?Ïæ??Ïæ ?æí ãä ?áÝá?íä.

?íäæ??í?

??ãá ???? ãã??? Ýí ??ã ?áæá?Ï? Ýí ?ÍÏ ?áã???Ýí?? ?á?ãæãí?¡ æí??íä ?áíå? ã???Ý? ?åÏå? áãæ??å? ?áä?? Ýí ?ÏÏ ?á??ãáíä ?á?á ??á? ??í?Ï ?áãíá?Ï¡ á?ä ?á?äí? ?á?Í?í? ááã???Ýì ???äí ?á??Ý æ?á?ä??? ???æ ?á??ÏÍ?ã º Ý?á ??í? ?????ãå ?ã????ä æãæáæÏíåã? æ?á??æ?? ???? ?ä??Á ?áì æ?? ?áæá?Ï?. ?æ??å ???? åÐ? ?áæ?? ?ã? ?æ?í? ãä ????? ??? æ?Ý?äí ?ä?í?å? ã??ä??å? ?á???í?.

???í?

Ïí?ä? ?æ?í?í¡ ?æí ???Ïæ ¡ íæá ?í?Ýæ ¡ ã?íáí? ??ä??í¡ ??ä? ?í?ä?æ.

4- ?íáÝíÏí? á?ÍãÏ ?ã?ãæÝí?? ãä ?á?æ?ä? ?á?æ?ä? æ?áå???.

?íäæ??í?

?äå? ??? ãä ä?æ? ãä ãÐ??Í ??í??íäí??? Ýí ãæ??å?åã á??áã ãä ?áã?ä?????º Ýåã ãä ?å? í??æä ??åÏíä Ýí ?Í?åã ?ä ?áÍ?í??¡ æãä ?å? ???ì¡ í?í?æä æ?? ?Ý?å?? ã??ã? íã? ?ã?Íá? ?ä???áí?¡ ?Í? ???í? ???ã? ?áÝ?íæä ?áæ??? æ?á??Íí? ?á?í ?æáÏ Ýí Ý?? ?á Ý?Ï. ???Ïã ?íä ?æ??íä áã??ã? ã??á?á í??á ?á?ã? ???å ã? í?æä ??ä?á? Ýí ?Ïå? ?á?ä??áí ...

???í?

??Ï?íÏ? ?í?í?? ¡ äí?ãíä ?æáí?? ¡ ãíä?? ãæÝ?í?? ¡ ??ãíä ?í??ÝäæÝí?? ¡ ?Ïí? ?æãí?æÝí??

5- ?áãæ? ãåä?í á?ãí? Í?íä ???Ýí ãä ?í??ä.

?íäæ??í?

Ýí ãä??? ??áí? Ýí ?í??ä¡ æ??ã ã? ??Ý ?áì ?á?? ?ã?á ãä ?????ã? Ýí ?Ï?Á æ???åã¡ Ý?Ï ???Íæ? í?æãæä????? ?á?íæ? ?áä??á? áá?í?? ?á?å????í æ???Ï? ?í?å?á?í í?æÏ ?ã?Ïæ?åã ?æÝí? ã? íá?ã ãä ?Í?í???? á???åã. ?á?á æ?ÍÏ? ãä ?ãáí?? ?á????¡ ?í??áæä ???? ???í? ?á??? æí??Íæ???Ï ??íã?åã Ýí Í?á? Ý???...

???í?

??ã?ä ????í¡ ?ãí? ???íí¡ ã?íã ?æ??äí¡ ?æäí? ????å??ã¡ã?å?í?íå ?áíáí¡???? ??ä?í¡ ??ãíä ?????Ï.

6- á? ???Ýí áãæä??æ??ãíäÏ??í? ãä ????äí?

?íäæ??í?

??Ï ???Á ã?Íá? ?Ýæá? ????¡ ?????íáÝí?¡ Ð?? ?á?ã?? æ?á???íä ??í??¡ ?Ï? Íí???ÏíÏ? ???í? ãä ?á?ãá Ýí ?áã????áæ?ãæ??å?áãÍí?å? æá??Ýå? ?ã?ã ã????å? ?á?í ??áã? ??á? ?????Íæá Ïæä ??Ïãå??áì ?á?ã?ã. Ýí ??ã åÐ? ?á????¡???áã ?íáÝí? ?íÝ ??í?? ?áì ?æÝå?æ???Í ã??æá? ?ä ???í????å?.

???í?

ãí?íá ?íä? ¡ áæí? ?æã?? ¡ ?íáíä ?æíÏ? ¡ äæ?í? ???æ ¡ ??í??íä? ?á???? ¡ ?æ?íä ?æ??äÏí?äæ ¡ ??Ýíí?

7- ?æÏ? ?áì ?í? ?á???á? á?æä??æä? ??ä????ä?æá ãä ??íá?äÏ

?íäæ??í?

?Íá æ?áÏ? ??ä ?ãÏíä? ??ä?æ? á?í??? ??ä?å? á?ä åÐå ?á??í?? ?Ý?á ã??Ý?? ??Ï???å? ?Ïá ???Á ??? ?áæ?? ã? ?ã ??? ãä ??íÏ¡ ??á?ì ??ä ????á? å??Ýí? í?á?å? ?ä æ?áÏ?å? ????? áÍ?Ï?? ?Ï?á?å? Ýí Í?á? ?í?æ??. ???á ??ä ???í??å? ?á???ì ?íä¡ ?á?í Ý?á? ?á?Ííá ?áì ?ä??Ýæ?? á??Ï? Íí?? ?ÏíÏ? ??íÏ? ?ä ?á?íæÏ ?á???áí?. ?ã?ã åÐ? ?áæ?? ??Ï ?á??í???ä äÝ?íåã? ã??ã?íä ?áì ???Á ??? ?áæ?? ã??...

???í?

??íäí? ???æá???æíä?æ? ¡ ???ã?í?í ?æ?ä??æ? ¡ ?æ??æä? ?æá – ?æä ?æ?ä?í? ??ãáæä? .

8- ??? ?áä?í?ä áãí??á ?æ??äíã ãä Ý?ä??¡ ?áã?äí?¡ ?æáæäí?.

?íäæ??í?

Ýí íæã 26 ???íá 1986¡ ?Í?Ýí ?äí? æ?íæ?? ??æ??åã?¡ æí??? ?á??í? Ý?áí?í ?ã?í? æ?áÏå ?áí??í¡ ?áÐí í?ãá Ýí?í??í? Ýí ?áãÍ?? ?áã??æ?? á??í?äæ?íá¡ ???? ?Ý?Í. ?í? ??íÏ ?ä ?áãä???¡ í?æã Í??? ?á???? äí?æá?í ??æá?å ?áã???Ï? Ýí ãÍí?å?. í?? Í?Ï? Ýí ?áãÍ?? Ýí?í? ?á???? ?á?????í ã?å? ?á??í??¡ í??æ? ?íæ?? ã??Ï?? ?ãÍ?æá? ??ã?Ï ?áÍ?í? á?äå íÐå? Ïæä ?æÏ?. ??Ï ???? ?í?ã¡ í?ã ??á?Á ???ä? ?áãä??? æ í??Ýí ?áí??í ??Ï ????ãå ?ä ?á??æ? ãä ??Ý ?á?á???. ??Ï ??? ?äæ?? ãä åÐ? ?áÍ?Ï?¡ ???Í ãÏíä? ??í?í?? ???? ãå?æ?? ææ?å? ?í?Íí? ??í??...

???í?

?æá?? ?æ?íáíä?æ¡ ?áí? áæ?íáæÝ¡ ?äÏ?í ?í??¡ Ýí??í?á?Ý ?á?ä?æ¡ ?í??í ???íáäí?æÝ¡ äí?í?? ?ã??äæÝ.

9- ????ã ?äæ??æä á?æ??íä ?æ??íá ãä ?????áí?.

?íäæ??í?

í?í? ?íãí¡ Ðæ ?á??? ??? ??í?? ?Ý?? æ?áÏ?å Ýí ?ÍÏì ?á?æ?Íí ?áå?ã?í? Íí? í?æÏ ?á?äÝ æ?á???á? æ?á????á?á ?á?ä?í. ?á ?íÁ í??í? ?äÏã? íá? Íí??åã? ?æä ??ä?íä?¡ Ýåæ í?ã?? ????í? ?Ð??? æã?í?? ãã? ??á ?íãí í??? ?å áÏ??? ??????å ?á?? ?áÐí áã í???Ý ?áíå. ???í? ?æä ??ä?íä? Ýí ?íãí ??á ?á??í? í????? æ??? ?æíá? ??á ?ä íÏ?? ?ä ?á??á æ?ÍÏ ãä ???? ã??ãí ?????áí?...

???í?

áæ??? ?í??æ?í ¡ Ï?äí?á åíä??á ¡ áæí? å??í? ¡ Ý??ä? ?æí??äí?? ¡ ã??íæ åæ??Ï ¡ ã???æ? åæ??Ï¡ ?ä?æäí ??æÝ?

10- áæí? æíã? á?í?íá ãíäí??ä ãä Ý?ä??

?íäæ??í?

??Ï ?äÝ??á ??? ?ä ?æ?å?¡ ???? áæí? æíã? Íí??å? ?á????? æ??Áå? á??í? ?ä ?ä ?á?ã?íä Ï??á ?í??? ?áì ?ãá ?ä ??Ï áäÝ?å? ??? ?Í??ä Íí?? ?ÏíÏ?. ?ã??ä?? ?æ? äíä? ?íãæä Ï??á ?í???å?¡ ???ì áæí? æíã? ??åÏ? á?ÍÏí ?á ?á???? æ???? ?á?äÝ??Í ?áì ?á???íä Ýí ??í äÍæ Íí?? ?Ý?á.

???í?

?æ?íä ã??íí?æ¡ ?í?æã ?í???¡ ?ä ?íäæ? ¡ ã??í ??íãí¡ ?æä - ã??? ?æáæ ¡ Ý?íÏí?í? ?æ?äí.

11- ???? ?áã?ãæÍ áÝ?íÏí?í? ???æ? – ?áÏ?äã???

?íäæ??í?

Ýí ??í?? ???Ý? ãå?æ??¡ ??æ? ??íá? æ?æ?å? ?æ???? æ?áÏå? ä???ä ?áÐí í?í? æÍíÏ? ?Ý?? ?á?å á????Ïæ?. ??ã? ??íá? ???Ï? ??í?? æåí ???á? á?Ïæã ãæáæÏå?¡ ?íäã? ???? Íæá ?æ???? ?á?ÏíÏ ãä ?á????á?? ??Ï ?ä ?Ï? íä???å ??æ? ??áÍí?? ãä ?á?á ?á???å ?åÐ? ?á?? æ?áæ?å ?áã??Ý? æ?á???å ???ä?å¡ Ýí??Í ?á???? ?íä ?á??áíä ?ã?? Í?ãí?.

???í?

?????ä ?íæ?äá?äÏ ¡ ??íÝ?äí áíæä ¡ ???æ? ??áæäÏ

12- æ?Ïí ?áÐå? á???áæ ?áÏ?í?í ãä ?áã??í?.

?íäæ??í?

1853 ãä??? ?æäæ?? ??áã??í?. ?á?áÏ Ýí Í?á? Í?? ?Ï åäæÏ ?á?????í æ?Ï ?áæá?í?? ?áã?ÍÏ? ?áÐíä í???æä Ýí ?æ?í? ???? ????íåã. Ýí åÐå ?á?æ??? ?áã?????¡ í??? ?ÍÏåã ?á?æ?å ?áì ã??í?æ ?áì ã?ä ??á ãä ??á ?í? Ííæ?ä??å æ?á??á? áÍí?? ?Ý?á¡ á?ä ?Íá?å ????å ?áì ??æ? ?á???á ?áæ???? ?áì ????í ?á?????í...

???í?

?æä??áæ áí??í?? ¡ ??íÝ?äí ?í?ã?ä ¡ ?íäí ?æä??æä¡ Ïí??Ý? ????í ¡ ???á ã??íää ¡ ?í?áí æíá?æä

13- ??ã?á ?á?Íã? ?á???? á?í?äáæ?? æ ã??íãíáí?äæ Ïí ?í?íæ ãä ?í??áí?.

?íäæ??í?

áæãíäí?? ???? ãå???? Ýí æ??í? ?í? ??äæäí? ??í? Ýí ?ÍÏ ?á?Íí?Á ?áå?ã?í?. áá??æ? ãä æ??å? ?á??? ææ??í?å? ?í? ?á???í? ??? áæãíäí?? ??? ???ì á?Í?í?å? ãä ?á?á ?áá??Á ??ä?æäíæ¡ æåæ ??æ? ã?í? ??ã? ?á??æ??º á??Á í??åã? ?ã?ã ?á?á? ãä ?á?ÍÏ?? ?í? ?áã?æ???...

???í?

?æ???æ åí?áí???? ¡ ?æáíã?í? ãíáíä?í ¡ ?äí??íæ ?æáíÝ? ¡ ??íÝ?äæ ???í?í ¡ ?æ?ãíä ?æ?äí?íæ?

14- ?äí??? áÝí?áí?í íæ?Ï?äæÝ æ ?íÝ?ä Ýá?Ïíãí?æÝ ãä ?á???í?.

?íäæ??í?

Ýí ?Ï?í? Ý?á ?á?íÝ¡ í??? ??? ???ä ??? Ý?áåã ?á???í æ?Í?????åã ?á???Ýí? æ?áã?áí? æ??Áåã æ?Ð? ?Ïã ???åã ?ä ?áäÝ? á?Ïã ?ã?äåã ãä ?Í?í? ?Íá?ãåã æ?á?ÍÏ? ?áì ?á???íä¡ í??Ï? ?á???ä ?á??? ?áãÏíä? ??í??? ãä ?æá?? ?áÐíä í???æä ??äåã ã??áÝíä ?äåã. ?á æ?ÍÏ ãäåã íå?? ãä ?Ííã ?á???... ?áì æ?å? åí ?á???Ï: ???? ??? í??ååã æí?íÏ áåã ??? ?á?ãá. á?ä åá ã???á? ãã?ä? ãÍ?æá? å?æ? ãä åÐ? ?áäæ?¿

???í?

Ýíáí? ?Ý??ãæÝ ¡ Ý?áí?í íæ?Ï?äæÝ ¡ ?íÝ?ä ???äíÝ ¡ Ý??íá Ï????äæÝ ¡ ?íÝæ ????æÝ ¡ ?íä? äí?æáæÝ?.

15- ãä Ïæä áã??? ????æä ãä ?áæá?í?? ?áã?ÍÏ? ?á?ã?í?í?.

?íäæ??í?

Ýí ??í?? ä??í? ??íÝ? ?á?????¡ ???Í ?æ?áíä ã???Ï? ãä?áí? á??á ??æ? í?í? ?áì ???í ã?Í?? Ýí Í?á? ?í?æ??. áí?? áå? ?í? ?ã??äí? áá????á ??á??áã ?á????í á? ?ä ??í? ?áå??Ý æá? ãä ?á?á ?á?ä??ä?. ?ã? ?æ?áíä ãä ã?Íá? ??í?? Ýí Íí??å? ?á???í?¡ Ý??Ð?Ð? ?íä ??æ? ??á???í?Í íä???å? æåí ??æ?? åÐ? ?á??á ?á??æ? æ?Í??? ??á?æÝ æ?á?? í?ã?å? ãä ä?Íí?å. íæã? ??Ï ???¡ ??æ? ?å? ??á?å? æ????? Íí??å? ?áíæãí? Ýí ?Í? ãä ?á???á? Íæá ?á???? ?á?ä?í? æ?á??æ? ??áÐä? æ?á?Í??? ??á??áí...

???í?

?æ?áíä ííä?ä ¡ ?æä ???íí? ¡ Ï??íä áíä? ¡ ?æ? ?íä?íäíá? ¡ ?íí?? æ?í?.

æ???íÏ? á?æÍ ?á?????Ý ?í?ãá ?áãå???ä ã????? á?Ýá?ã ?áã??åÏ æ?áãÏ??? ?á?íäã??í? ??áã???. æ??ãäÍ ????? ?áÝíáã ?á??í? áæ?ÍÏ ãä ?á?Ýá?ã ?á??áí?:

1- ?99 ãä ????? ?íæ? ??íÏ æ ?ãá áæáíÏí.
2- ãä áæ?Ï ááåíå ????? ãÍãÏ?æ?Ï.
3- ?á??á?íä ?áåæá ãä ????? ãÍãÏ ?åíá.
4- ?í?æ? ?äí? ãä ????? ?á?Á ????æä.
5- ?á?åæ? Ýí ?á?í??? ãä ????? ãÍãÏ ?Ïæ?í æ ????ã Ï?á?í.
6- ???ã? ??á ????? ãÍãÏ ?Ýí?ä ?á????.
7- ?áã??? ?áãæ?í?í ãä ????? ?äí? ????ãí.
8- ?á?æ?íæ ãä ????? ãÍãÏ ?á?æíäí.
9- áá?ã? ?æ? ãä ????? ?ä?Á ??æ?í.
10- Íí?? æ ?ÍÝ? ãä ????? ã?íã ?äíÝ?.

áá????? ?í?á? ã?ãæ? ?á?Ýá?ã ?á?í ????? Ýí ãå???ä ã???? 83 Ýíáã? íã?áæä 21 Ïæá?. ?íä ã????? ?áÝíáã ?á?æíá æ???íã ?á?íäã? ?áã??í?í? æä??? ?á? áá?íäã? ?áã???í?.

: - : 703
أضيف في 22/11/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب