خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 ??á ?á??? ????? ?áì ?á??á æ??í? 257 Ýí ?á??å?? íæã ?á?ã?? Ýí ???????? ?íä ?äæÏ æã???å?íä Ýí ??æ? ??ã?á ?äÝ ãäÐ ?Ï?? ã?? ?æá ?ä?????? Í?? Ýí ??? ??æÏ.

æ????ä ã? ???? ä??? ?áãæ??å?? ã? ?ÏÝ? ã?íÏ ãä ?áä?? ?áì ?á?æ??? Ýí ?æ?? äã?í? ????? ??ä?Á ?á?åæ? ?á???? ãä Í?ã ?á?í? ??Ïã? ???Í? ?ä?Ý??? ???í? ??á??í? Í?äí ã???? Ýí Ý???í? ????.

æ??á? æ???? ?á?Í? ?ä ?á??? ????? ??áæ? æ?ä 257 ??í?æ? Ýí ?á???????? ?æ?? ?áãÏíä?. æÐ?? ?ÍÏ ?á??ãáíä ?ã???Ýì ãíÏ?äí ?ä ???? ??á?? ?æÝí ã????? ??????å ??á??? ????.

æä?á? æ??á? ?ä??Á ?á??? ?á?æ?? ?á??ãí? ?ä Ï?? ?á?Ý??Á ?áã??í? ?æáå? ?ä ?ÍÏ ???? ã??æáíå? æåæ ?ã?Ï ?Ý? ??á ??ä?Á ??ã?á ?á?äÝ.

æ??Ï? ÍÏ? ?á???????? ??Ï Ï?æá ?ááíá æ?á?ì ?áãÍ??æä ?ä??á Í???? æÍ???? ?áì ã?äì ã?á? ?áæ???Á æÍ?ãæ? ?áäæ?ÝÐ æ??ãí??? ?á?ãä.

æ??á? ?á?äæÏ ?áä?? ?áì ã???å?íä ??äæ? íá?æä ?áÍ???? ?áì ã?äì ?á??áã?ä. æáã í??Í ã? ?Ð? ??ä? ?á???? ????Ïã ?????? ã???í? ?ã Ð?í?? Íí?.

æ??á ä???Á ?ä ?á?äÝ ?äÏá? áíá? ?á?ã?? ?äÏã? Í?æá? ?á???? ?á????í? Ý? ?????ã ?ã?ã ã?á? ?áæ???Á. æ???? Ðá? ???????? ????ä ã? Íæá? ?á?æ??? Íæá ?á??áã?ä ?áì ãíÏ?ä ????? ??áÍ????.

æäÝì ?áã?á? ?á??áì áá?æ?? ?áã?áÍ? ?áÍ??ã Ýí ?á?á?Ï Ýí ?í?ä ?áÝ?íæäí ?ä ??æä ?æ??å ?Ï Í?æá? ?Ý?í? ?áã???ãíä.

?ã? äÝì ?áã?á? ?ä ??æä ?æ?? ?á?í? ?Ï ????Ïã? ?á??áÍ? ?áä??í? æ??á ?ä ?á?äÝ ?Ï? ?äÏã? ??ä ?ÍÏ ????å í?æã ??áÍÝ?? ?áì ?á?ãä ???? ?á??áã?ä ?äÏã? ???? áá???Ï?Á ??ä?Á ?Ïã?å. æ??á ?áã?á? ?ä ?áä??? ?á??ã ?í??? Ýí ?á?Í?í? Ýí ?áæ????.

æ??á ã?á? ãÏäí ??????í ?ÏíÏ ??á á??Ïíã ?á??æ? ?á??í?? ???ä ?á?í??? ááã?á? ?á??áì áá?æ?? ?áã?áÍ? ?äå ?í???íá ?Ð? áã í?ã ?á????Á á?æ?í??å ???ä ?íÝí? Íá åÐå ?á??ã?.

æ??á ?ã?æ ãæ?ì ?áã??Í ?áãÍ?ãá á????? ?á?ãåæ?í? æ??æ ?áã?á? ?á??????í áãÍ?? Ý???í? ?áÝ?íæäí? ã??í? ?ä ?áã?á? ?á? ???ã????å ?áì ?ä íá?í ?áã?á? ?á??áì áá?æ?? ?áã?áÍ? ?á???å æ?á?í ???ãä ?äå?Á á?á ??ã?á ?á?äÝ ?Ï ?áã???å?íä.

æÏæ? ??æ?? ?í???? ?á????Ý ?íäã? Í?æá? ?á?æ?? ?Ý?í? äÍæ ???? ?á?Ý ãÍ?? ??áå??æ?? æã? ??á ?åæÏ ?í?ä ?äå? ?Ï? ãå?ãí? ?å????í? ????Ïã Ýí ?á?í??? ?áì ?áã??í?.

æ?ä???? ?á?ä??Á ?ä ???? ä???Á ????íä ?áì ãæ??? ?á????? ?á???ã??í? ?áì ?á?ä??ä? æ?ä?ã ?í??íæä ãä ?á??á?ãííä æ?ááí???áííä á?Ï?ä? ???áí? ?á?í?.

æ???Áá ãÍãÏ ?á???Ï?í ?áã??Í ?áãÍ?ãá áá????? æ?á??í? ?á???? ááæ??á? ?áÏæáí? áá???? ?áÐ?í? ?áì ?æí?? "Í?ì ?Ð? ??ä ?á?????ã ã??áÝð? áá??äæä åá í?ã Ý?å ?åã?í? ææÍ?í? åì Ýì Ð??å? ã??áÝ? ???ã á?á ?á?æ?äíä ?á?ä??äí? .. áí? å?Ð? ?Ï?? ?á?æ??ä."

æ??ä ?á?????ã ?ã?ã ã?á? ?áæ???Á åæ ã? ???ì ãä ?Í?????? ??í?? æ??? ?á?å? ?áã??í Ýí ãÍí? ãíÏ?ä ?á?Í?í? ??á ?á?áå? 42 ???? ??á æ?? ??í? ãä ?ÏÁ ?á?ä?????? ?á??áã?äí? Ýí ?æá ?ä?????? Í?? ??åÏå? ã?? ??Ï ?á???Í? ?ã????.

æ??á ??Ïí Ýæ?í ?áä??? ?áã??á? ??áÏíã????í? ?ä ?áã?á? ?á????í í?íÏ ?Ý??Ï ?á?ä?????? á?äå á? í?íÏ áá??áã?ä ?ä ??æä áå ?á???í? ?á???í? Í?ì á? í?ÍÏì ?á???å. æ???Ý ?äå á? í???Ï ?ä í?áã ?á?í? ?á?á?? Ýí íæäíæ Í?í??ä ?ã?ä æ?Ï.

æ?Í??? ?í???? æ??Á ãä ?ä?í? Í?æãí? ?á?á ???????? íæã ?á?ã??.

æ?á?ì ?äæÏ æ???á ?ãá??? ãÏäí? ?áÍ???? ãä Ýæ? ??Í ?ÍÏ ã??äí ?á??áã?ä ?áì ?áãÍ??íä ?áÐíä ?Ïæ? ??á??Á ?áÍ???? æ??? ?á???? æ?ä??á ?áãæáæ?æÝ.

æ?Í?? ?áã???å?æä ?????? ?á?í???? á??í? ?áÏ??ä ?á??æÏ ?á??íÝ ?ã? í?æ? ?á??í? Ýí ?á???? ãä ?á?Ïæ?? ?á?áí?.

æ??á ?á?áÝ?íæä ?áÍ?æãí ?áã??í ?ä ?áã?í? ãÍãÏ Í?íä ?ä??æí ??í? ?áã?á? ?á??áì áá?æ?? ?áã?áÍ? ?ã? ??á?? ?á ?áã???íä Ýí ?á???á Ýí ã???Ýí?? ?á?æ?? ?áã?áÍ?.

æ??á ã?Ï? ??á?í? ?ä 32 ãä ?Ý??Ï ?á?ãä ??í?æ? ??ä?Á ãÍ?æá?åã ãä? ?áãÍ??íä ãä ???Í?ã ?á??áã?ä.

æ??á ?í?Ï ?á?áíãí æåæ ???í? ????? Ýí ?á??á? ?ááí???áí? ?áã??í? æÝ?? ???æí? ã?á? ?á??? (?á??áã?ä) ?äå ???? áá??? ?áì íÏ ?æ?? ?ãä áÏì æ?æáå ?áì ã??Í ?á?ÍÏ??.

æãä ?áã??? ?ä ???Ï ?áÍ?æã? ?á?ÏíÏ? íæã ?á?ÍÏ ?æá ???ã?? ??ãá áå? ãäÐ ?Ï??å? ?áíãíä Ýí ?á???? ãä Ïí?ã?? ??äæä ?á?æá æ????ã ?Í? ????Á?? ???Ý ?ÏíÏ? áã??á?? ??? Ýí ?áãí??äí? ???? ãã? ??ä ã?æ???.

æ?Í?á ?áãÍ??æä ãä??? ??? ???? ã?äì ã?á? ?áæ???Á ãäÐ ?æ??? äæÝã?? ???íä ?á??äí ã???íä ?áÍ?æã? ?áì ?á???ã?? Ýí ã??ä ???.

æ??áæ? ?ä ?á?í? ???? ??ã?á ?á?äÝ ?á?í ?Ý??ã? ??Ï ?æ? ?å?? ?áì ?á?ä??ä? áä?? ??ãå ??æÏí ????åíã æåæ í?í? ã??äÏ? ?áì Í?Ï ãä ?áä?? æ?Ï ?å?? ?Ïã?? ?ÏíÏ? ?áì æ?åå æ?æ?ã? ?íä?å æ??á??? ??Ï ?ä ????á?å ?á???? ?á????í?.

æ??á ?áãÍ?? ?í??? ãÍãÏ (19 ??ã?) ?äå ??ä ã????? Ýí ?á?????ã ?äÏã? ????Ý? ?á???? ?á????í? ????åíã.

æ???Ý ?ä "?á?í? ???Ïä? ãä ???? ã?á? ?á??? æ?Í?? ?á?í?ã. æ??ãæ? ??á??Á ?áÍ???? æ?á???? ?áíä?."

æ?Ý??? ?á???????? ??Ï íæãíä ãä ?á??æí? Ýí ?á?æá? ?á??äí? ãä ?á?ä?????? ?á??áã?äí? íæãí ?á?????Á æ?á?ãí?. æ??ä? ä??? ?á????á ??í?? ãä ?ÏíÏ ?áì ã? í?Ïæ ã? ?ä???á ?á??æí? ?áì ãä??? ??á??å?? ?á???ì æ?á?æí? æ?á??ã??íáí? æ??æ?ä æãä??? ?Ïá?? ?áäíá.

æ??áä Í?? ?áÍ?í? æ?á?Ï?á? ?áãä?ãí á?ã??? ?á??æ?ä ?áã?áãíä ?äå í?æ?? ?ä íÍ?Ý? ??á??Ïã ?áÐí Í??å Ýí ?á?æá? ?á?æáì æá?ä áã í??Í ã??Ð? ??ä ä?í?å ãä ?á??æ?? ?í??ì ?äÏ äÍæ 40 Ýí ?áã??.

æÐ??? ?á?ÍÝ ?áÍ?æãí? ?ä ?áã????? ?á?æáì ??í? ?áì ???ã??? ???Á Í?? ?áÍ?í? æ?á?Ï?á? Ýí ?áã?Ïã? íáíå ã?? ???ì Í?? ?áäæ? ?á??á?ãí ?á?áÝí ?áã??ÏÏ ã? ?Í?á?á ?á??á? ?áã??í? ?ááí???áí? ?áã??? ?á??á?.

æí?æáì ?á?í? ?áã??æáí? Ýí ã?? ?áì ?ä í?ã ????Á ?ä?????? ????í? Ýí ãä??Ý 2012 æá?ä ?á??áã?ä ?íÍ?ì ??Ýæí? ???í ?í?Ï ?áã?á? ?á????í ?äå í??? ?áíå ???åáå ã? ????Ýå ?áì ?áã?Íá? ?á?ä???áí?.

æáã í?ä áÏì ??í? ?áæ???Á ?áã??í ?ã?á ?á?ä?æ?í ?í?? íÐ?? í?æáå.

æ??á ??Ïá ?áíã?ä ãÏí? ?áã??? ?áÏæáí ááÏ????? ?áã????áí? æ?á??????í?í? ??á??å?? ?ä ??í? ?áæ???Á ??á ?ä áÏíå ?á?ä ?á??? ????í? æá?äå áã í?Í?? ?æ í??áã ?æ í?Ï? ?????? æ??Í?.

æ???Ý ?ä åä?? ?ã?? ??ãá? ãä ?á ãä Ýí ?á?á??

: - : 523
أضيف في 17/12/2011 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب