خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 í?ã ??Ï ?Ï ?á??? Ý?Í ??? ?á???Í á?æá ?ä?????? ????í? ??ÏÏí? Ýí ã?? æÝí ??? Íá?? á?äå?Á Í?ã ?á?í? æ??áíã ?á?á?? ááåí??? ?áãä???? æÐá? ??Ï ã?á?á ?ÏÁ ??á???Ý??Á ?áì ?áÏ??æ? æ?ä???? ã?á?í ?á??? æ?á?æ?ì æ?á??æ? Ýí ?ä???? åí?? ???í?í? áæ?? æ?í??? Ï??æ? ?ÏíÏ.

æÝíã? ??áä? Í?ì ?á?ä ??íÏ ãä 20 ãä ?á???í?? ?á?í??í? äí?å? ?á???Í áåÐ? ?á???Í??? ?á? ?ä ??á? ????á???? ?á??í ?Í?? ?á???? äÍæ ?á??? ?á????í ?íä ????? ã??Ííä Ýí ???ì ??Ïí?٬ åã ?á?ãíä ?á??ã ?á???? áá??ã?? ?á???í? ?ã?æ ãæ?ì٬ æ?á?í?Ïí ?á???? Ýí ?ã??? ?á??æ?ä ?áã?áãíä ??Ï ?áãä?ã ??æ ?áÝ?æÍ٬ æ?áãÝ?? ?á??á?ãí ãÍãÏ ?áíã ?á?æ?٬ æ?áÏ??í? ?á??á?ãí Í??ã ?á?Í ??æ ??ã??íá.

?á? ?ä åÐå ?á????á???? ?Ï ???å ???? äÍæ ??íí? Ï???? ?áã?ä?Ý?íä ?á?æÝ? Í?? ?æ Í?ì ??íí?å? ã? ??á?ä ?ã??? ?á??æ?ä ?áã?áãíä ?áã???? ?ä Ï?ãå? á?ÍÏ ?á??ã?Á٬ ???? æ?ä ?á?ã??? ??æÝ? ?áì ??á? ä???? ??íÏ ?ä ??? ãá?ííä ?æ?٬ æåæ ??ã ??Ï? ?áì ???íÍ ?Ý? ãä ?íÍ?ì ?åÐ? ?áÏ?ã æ?á?í ??ã?? ???íÍ?? ?í?Ïíí ?á?ã??? ??äå áí? ?í? ãä ?áã??Ííä ?áÐíä ??áäæ? Í?ì ?á?ä Ï?æáåã Íá?? ?á????.

?á?Í?áÝ?? æ?á?Ý??? ?ÍÏÏ ???í? ?á??í? ?á??Ïã

æã? ??? åÐå ?á?ä?????? Ï?á? ?æì ?í??í? æã?????í? Ýí ???? ã? ?á?ãä á?á? ?Í?áÝ?? æ?Ý??? ?Ï ?Í?ã ??ã ??í? ã?? ?á??Ïã æ???? ?íä ?áã?á? ?á????í ?áÐí í??ì ?Í?? ?áã????íä ?áì Ï?ã ???í? í?ãä æá?Áå? æí?ã?ä ãä ?áÍÝ?? ?áì ã??????å æã??ä?å Ýí ?á??Í? ?á?í??í? ٬ æ?á??æ?ä ?áã?áãæä٬ ?áÐíä í??æä á???í? ?áã???? ?á?í??í? ?á?í Í??æå? Ýí ?á?ä?????? ?á???í?í? æÏ?ã ã??Í ??ä??ã ?æ?å??å ã? ??æ?åã áã????á ?á?á?Ï Ýí ã??áÝ ?áã??á??.

æ???ì ??í? ?á?Í??? æ?áåí??? ?á?í??í? áãæ??å? ?á?æ?åíä ?á????íä ?ãÍ?æá? ?á?ãá ?áì ?á?Í? ?áì ã??Í ?æ?Ý?í ?Ï?ãå ???í ?áã?æä?? á??? ?á??í? ?áì ã? ?????å ?Ý?? ?íä ?á?í? æ?á??æ?ä Ýí ?á??Ý?? ?áì ??? íÏ?ãå ?á??Ýíä٬ Ýíã? Ï?á ?å?? ?áã?????? Ýí åÐ? ?á???? ãä ?á?á ?áÏÝ? ?ã??Í ?æ Ï?ã ??? ???? ??Ï ????? Í?æ? ?á??í? ?á???? áá?å?? ?ã? ?áíã?ä.

?ã? ?ä åä?? ã??Ï??? ?åÏÝ ?áì ?á??Ý?? ?áì ??í? æ?äí í?ã?? ????í? ã???á? æãÍ?íÏ? ?ä?á ??ã?? ?á?æì ?á?í??í? æ?á?æ?í? æ??æä ãä ???? ?á??ã?Á ?áã??æÍ? Í?ì ?á?ä.

æ??á??Á ?á?æÁ ?áì ???? ?áã??Ííä ?áÐíä ??áäæ? Í?ì ?á?ä äí?åã ?á???Í áá?ä??????٬ í??? ??ã ?áãÏí? ?á???? ááæ??á? ?áÏæáí? áá???? ?áÐ?í? ãÍãÏ ?á???Ï?í٬ ?áÐí Í?? ??ä?Í??å ãä ???? ?á????? ?áãí?å ?á???Ï? Ýí ?á???? ?áã??í٬ æ?áÐí ?????å ?áã????æä ???í?? æ???í?? á?æÏ? ?æí? ?áì Íá?? ?á?ä?Ý?.

?ã? í?ä?Ý? ?áì ???í ?á????? ?ã?æ ãæ?ì ?áÐí ???å ????á???? ?á??í ?ãä ???? ?áã?ä?Ý?íä٬ æÍãÏíä ???Íí ???? ?áã??Ííä ?ä? æ?í?? ??áåã Í?? æ?áä???? ?áÍ?æ?í? æ?á?í??í? ??íä? ??ãá ?á?í ??Ï ?æá ?ã??? ??ä?Ý? ?áì ?áãä?? Ýí ã??.

?ã? ã??Íæ ?á?í?? ?á??á?ãí Ý????åã ??Ï ?áãä?ã ??æ ?áÝ?æÍ ?á??æ?äí ?á???? æ?áÐí í?? ?áì ?ä ??æ?? ?á??æ?ä æ?ÍÏíÏ? ãäåã ?á???? ???æä ãä ä?í?å æ?áãÝ?? ãÍãÏ ?áíã ?á?æ? ?á?æ?í ?á??á٬ æ??á ?á??äæä æ?áÝ?íå ?áÐí ??á ?á?ÏíÏ ãä ?áãä??? ?á??äæäí? æ?á???í? ãÍáí? æÏæáí?٬ æ?á?í? Í??ã ?á?Í ??æ ??ã??íá ?áãÍ?æ? ?áì ?á?í?? ?á?áÝí.

æ??á???Ý? ?áì å?á?Á åä?? ã??Íæä í?äÝåã ?á???? ãä ?ãä ?ãæ? ?áä??ã ?á???? í??Ïãåã ?áÝ?í? ?ÍãÏ ?Ýí? æ?Ð? ?áÝ?í? Í??ã ?í? ááå ?áæ?íá ?á???? á?å?? ?áã?????? æ??í? ?áã?á? ?á??????í ãä?æ? Í?ä Ý?á? ?ä ??? ?á???í?? ?á??ã? ?á?í áã ?Í?ã ??Ï ?ã? ?á???Í æ?Í?ì ?Ï?ã ??? ?á?æì ?á?í??í? ã?á ä?íá ?á???í ?á?ãíä ?á??ã áá??ã?? ?á???í?.

?Ïá Ï??æ?í íæ??å ?æá ??í? áá?á?Ï

áã í?á ?á?ä?Ý? Ýí åÐå ?á?ä?????? ?á?í ?Ï?? ?Ï?á ã??Íá Í??ã? ãä ?Ïá Ï??æ?í Íí? ????? Ý?å?Á ?á??äæä ?áÏ??æ?í Ýí ã?? ?ä ?á??á?ä ?áÏ??æ?í ?áÐí íä?ã ????Á åÐå ?á?ä?????? áã í??? ?íä ä?á ?á?á?? æ??Ï?? ?áÏ??æ? ?á?ÏíÏ áá?á?Ï æ?ã?? ??áã???á ???ã?ã ?á???Í????? ?á?ä????í? (ã?á?ì ?á??? æ?á?æ?ì æ??í? ?á?ãåæ?í?) ??á ?í??? æ??Ï?? ?áÏ??æ?٬ Ýí ?ÍÏ ãä ?áã?á? ?á????í ?áÐí ??Ï? ?á??á?ä á?ãí? ?á?Í??? æ?á?æì ?á?í??í? æááãä?? æ?áÝ?å ?áÏ??æ?í.

æ?Í?? ????Ð ?á??äæä ?áÏ??æ?í ???ã?? ?á??å?? äæ? Ý?Í??٬ ??æ??å ?áÏæá? ?á?ÏíÏ? Ýí ã?? æã????? ?áÍ?ã Ýíå? ?á æÏ??æ?å? ?áãä??? ã?ãæ?? ãä ?á????? ?åÏÏ ?á??????? æ?äÐ? ?ã????á ã??ã ??á?????? æ?á?Ï?ã?? Íí? ?ã ?ä???? ã?á?í ?á??? æ?á?æ?ì ???? á??äæä ã??æä Ýí Ï??æ?í?å ä?í?? á?ã?å ?íä ä??ã ?á?ä???? ??á?æ??ã ?áÍ??í? ?áã??æ?? æä??ã ?á?ä???? ?áÝ?Ïí æ?ãíí?å ááãæ??äíä ?áãä?ãíä áá?Í??? ?á?í??í? ãä ?áä???íä ?í? ?áãä?ãíä ??áã??áÝ? áá????Ý ?áÏ??æ?í?.

æ???Ý ?ä åÐ? ?áæ?? ?Ï íÝ?? ????á? Ï??æ?í? ??á?? Ýí ?á???íÏ ?Ð? ã? ??Ï?? ?áãÍ?ã? ?áÏ??æ?í? ????? ???á?ä ãæ?Ï Ýí ??äæä ?ä???? ã?á?í ?á??? æ?á?æ?ì æ??á??áí Íá ?áã?á?íä ?ááÐíä ??ã? ???Ï?? ??äæä ?ä?????? ??í? ?á?ãåæ?í? æ?????? ?á?ã?í? ?á???í?í? á?í??? ?áÏ??æ?٬ Íí? ?í?Ï ?á??í? ?á??Ïã äÝ?å ã??æä? Ýí ?ä????å æÝí ???í?å á?ä ?á??äæä ?áÐí ?ä??? ?áì ????å ?ã ?????å ãä ã?á? äí??í ???á æ?ã Íáå.

?ã? ???ì ?á?Í??? ?á?í??í? ãä ?ä ?á?ã?í? ?á???í?í? á?í??? ?áÏ??æ? ?á?í í?æáì ?á????Á ?áãä???æä Ýí ã?á?í ?á??? æ?á?æ?ì ???íáå? ?Ï á? ???? ?á?æ?Ý? ?áãÝ??? ?ä íÍ?ã ??æíäå? á?í í??í ?áÏ??æ? ?á?ÏíÏ ãÍá? á?æ?Ý? ?á ?á?Í??? æ?á?æì ?á?í??í? æ?á???ã??í? æ?á???í? ?Í?ã ?í??? ?á??á?ãííä ?áì ?á??áã?ä æ?Í?ã?á Ý?? ??æ?åã ?áì ?áá?ä? æ??á??áí ?áì ?áÏ??æ?.

æ???? ?Í?íä ?áá?ä? ?á????í? ?á?í ????Ý ?áì ?á?ä?????? ä???? ??í?? ?íä ?á?Í??? æ?áã??Ííä áåÐå ?á?ä?????? Íí? ?ä? ?áã?Ï? 28 ãä ?á??á?ä ?áÏ??æ?í ?áì ?ä á?ä? ?á????? ?á?í í???å? ??í? ?áãÍ?ã? ?áÏ??æ?í? ?á?áí? æ??ã ??í? ãÍ?ã? ????ä?Ý ?á??å?? æ??Ïã äæ?? ?á ãä ??í? ?áãÍ?ã? ?áÏ??æ?í? ?á?áí? æ ??í? ãÍ?ã? ?áä?? æ??í? ã?á? ?áÏæá?٬ ??æä ??????å? "äå??í? æä?ÝÐ? ?Ð??å? æ?í? ???á? áá??ä ?áíå? ??í ??í? æ?ã?ã ?í ?å? ?ã? á? í?æ? ?á???? á??????å? ?æ?Ý ?á?äÝíÐ ?æ ?á?á??Á".

æ?????? ?á?ÏíÏ ãä ?áÍ???? ?á?í??í? ?ä ?Í?íä ?????? ?áåí?? í??Ï? Í?æ? ?áãæ??äíä Ýí ?áá?æÁ ?áì ?á???Á ??????? Ðá? Í?? ????í? æ??áí? áåã٬ ãÐ??? ?äå á? íæ?Ï ä??ã Ï??æ?í Ýí ?á??äæä ?áã???ä íãä? Í? ?á????í ?æ ?á??ä Ýí ?????? ?Ï??í?. æ?Í?? äæ?? ??á??áã?ä á?ã? ?æ?í??? á?á??Á åÐå ?áÍ??ä? ?áã?í?? áá?Ïá ?ã? í?Ýá Í? ?á??ä Ýí ?????? ?áá?ä? ?áã??Ý? ?áì ?á?ä?????? æåæ ?á?æ?å ?áÐí í?Ý?å ?áã?á? ?á????í ?áÐí í???? åÐå ?áã?Ï? ??? Ýí ã?áÍ? ????ã?á ?á?ãáí? ?áÏíã????í? ãä Ïæä ???íá ãä ?í ??Ý.

?á??í? ?á?æ?Ý?í ä??? ?áÍ?ã Ýí ???í?? ?á??í? ?á??Ïã

????? Ý??? ?á??í? ?á?æ?Ý?í ?Ïá? ?í??í? ?íä ?á?Í??? ?ááí???áí? æ?á?æì ?á?æ?í? æ?á??á?ãí? Ýí ã?? æ??Ïì ?á?ÏíÏ ãä ?á?í??ííä ?Ý?åã ?á???? ááÝ??? ?á?í ?Ý? áá??Í ??Ï ÍÏí? æ???á ??á?ã ?ä ?Ý?? ?íä ?á??æ?ä æ?á?í? áÍ?ã ã??Í íÍ?ì ???ííÏ ?á?ã??? æíÏ?ãå ?á?í? ã???á ?ã?ä ??æ? ?ãä á?ä??á?? ?áã??á? ?á????í ææ??åã ?ãä?ì ?ä ?í? ã??Áá? ?á?á ?Ï?í? ?áã?á? ?áã?Íá? ?á?ä???áí?.

æ??Ï? ???á?Ý?? æÍ???? ?æ?í? æ?Í??? ?í??í? ?ä ?á??í? ?á??Ïã í?? ?ä í??í ??ä?????? Í??í¾ æ?????? Ý??? ?á??í? ?á?æ?Ý?í ãä?æ?? ?ÏíÏ? áá??? ?áì ?á?æì ?á?æ?í?. æ?????? åÐå ?áåí??? ?ä ?á?æ?Ý? íã?á ?ãáí? ?ä????í? æÍ??? ?áì ??í ?á??á?í? æ???? ãä ????Ý ãÍÏÏ? Ýí ?á???Íæ?Ð ?áì ?á?á?? ??íÏ? ?ä ?á???Ï? ?áÍ?í?í? áá??? æ?á?Ý?Ý? ?áì ?á?æ?? ?á?í ???? ???á? ??áÏíã????í? æ?á?Ï?á? ?á???ã??í?.

æ??ã?? ?á?Í??? ?á?í??í? ?áì ?ä ã?? á? ?Í??? ?áì ??í? ??æ?æ?æáí æ?äã? ?áì ??í? áå ?á?Íí?? æ??Í? Ýí ?áÏ??æ? ??Ï? ?áì ????Ð ?????? Í??ã? ã?ÏÏ? ?áì ?ä ?áæ?ÝÏ ?á?ÏíÏ ?áì ??? ?á??æ?? ?á????í á? íã?ä ?ä í?æä ä??? ?Ý?? ?íä ?í ??ä.

: - : 530
أضيف في 8/3/2012 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب