خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 áã ??ä ??ã?Á ????Ï٬ ?äÏã? ?????? ?æáí ??æä ?í?å? æ?Ïã Ï?æá ??áã ?á??á٬ ?äå? ???Ï äÝ?å? ?ã?ã ?Ïæá ??ã?á Í?Ýá æã??æáí?? ?ã? ???åá? ??ä?? ??í?? ãä æ??å? æ?åÏå?٬ ???? ??Ïã? ???Í? ?ã? á?á??? ??Ý?á.

???Ï ??ã?Á٬ æåí ???? Ýí ??í?å? ?á?á??íä٬ Ýí ?æÍ áæ??á? ?áã??? ?á???í áá?ä??Á٬ ?äå? ??ä? æ?åã? ?äÏã? ??ä? ??ä ?ä ??? ?á?í? ??í? Ýí ??Í? ???? æá? ???äí ãä ?á??å?? æ?á??? ?ááÐíä ????í ãäåã? ?áä??Á ?ááæ??í ????áä ???? ?áãä?á. ?í? ?ä æ??? Íí??å? ???? áå? ?ä ?á?ã? áí? ??á?åæá? ?á?í ??ä? ????Ï٬ æ?ä Ïæ? ?á?æ?? æ?á?ã ?á??å?? ?áì ??æä ?í?å? æ??ä??å? áí? åíä?٬ áã? í??á?å ãä ??? æ?åÏ á?á?í? ?Í?í???? ?Ý??Ï ?á???? ?áì ??Ý? ?á???Ï?.

??æá åÐå ?á????٬ ?á?í ???? ä??? ?æ?å? ??? ??í?? "?ÍíÍ ?ä ??? ?á?í? ??æä ???? ??Í? äÝ?í? ???? ????Ýå? ?äÝ?å? ?áì ???í? ??ä??å? æ??íí? ãä?áå? ?á? ?ä ?á?æ?? ?áäã?í? ?á?í ????á ?áã??? ??? ?á?í? Ýí ?æäå? ã??Ï ?ã??? ???á? æãÏãä? ?áì ?áã?á?á?? ?ä??? ãä ?íã? Ïæ?å? ?áå?ã٬ æ?äã ?ä ?Ïã ã??Ý? ?Í?í?? ã? ??æã ?å åÐå ?á?ä??ä? Ýí ?ã? ãä ??Íí?? Ýí ??íá ã?áÍ? ????å?".

í?Ï? ?áíæã ?á??Ïí á??ã?Á ?áì ?á???? ?á??Ï?? ???Í? ٬ ?Ð ??æã ???åí? ?á??ä?Á áá?æ?å äÍæ ãÏ???åã٬ ??á ?ä ?æ?áåã ?áíå?. æåí ?áãåã? ?á?í ??íÝ? ?áì ??ä?ã? íæãå? ???? "?Í?? ?á?æ? ??Ïã ?æÝ?å ?áì ?áæ?? áÐá? æ?ä???áå ?á??í? æ??å?? ?á?ãá".

??æÏ ??ã?Á ??Ïå? ?áì ?áãä?á٬ áã????? ????á ?á??? æ?á?ä?íÝ æ?á??á æ?á?í٬ Ý?á? ?ä ???ä?Á ?á ã? íá?ã ?á?í? ãä ã??á?ã??٬ ??á ?ä ??æã ã?ÏÏ? ????Í?? ??ä??å? ãä ãÏ???åã.

?ã? ?áÝ??? ?áã???í?٬ Ýåí ã???? áã???Ï? ?á??ä?Á áá?í?ã ?æ?????åã ?áãÏ??í?. æáÐá?٬ Ýåí ???äÝ? ??Ý? ?áã???Ý ?á?í ??????å? ?á?á ?äæ?? Ï????å? ?á?í ?ã?Ï? Í?ì ?á???áæ?í?٬ ?í ??æä Ýí ã??æì ?áãåã? ?áãæ?æá? ?áíå?.

æ?ã? ?Ð? ??ä? ???í? ?ä Íí??å?٬ ????ã? ?áíá? ??á ?ä ??í? ??á?í???٬ ???á? " ?áÍ?í?? ?ääí ?Í? ????Ï? ??í?? æ?ä? ??æã ?Ïæ?í ??æ?? æ?ã ٬ ?á? ?ä ã? íÍ? Ýí äÝ?í åæ ?ä åÐ? ?áã?åæÏ ?á?Ïäí æ?áäÝ?í ?á??í? ?áÐí ??Ðáå á? í???áå ?í ?????Ý ?æ ?ã?ä?ä٬ Ý?ä? á? ??Ï ãä í??Ïäí æáæ ??áã? Í? æ???٬ ?????Ý? ??å?í ãä ??á ??Í? ?á?ãí? áíá? æäå???".

æÍ?ì ?äÏã? ?Í?æá ??ã?Á ?ä???? ?áã? ??? ãä ?Ý??Ï ????å?٬ í?í? ?á?ãí? ?ãáå? æíæ??åæäå? ??á?æá "?ä? á? ????áíä æáÏí? æ?? Ý??? ??í?"٬ ?ã? áæ ?ä ????á ?áãä?á٬ Ýí ä??å?٬ áí?? ?ãá? ã?á ???? ?á??ã?á.

æåä? ???Ï ??ã?Á ?äå? ????? ?í?? áá??? æ?á??å?? ???? ??á ?á????Á ?áãá??? ?áì ????å?٬ æ?á?í ??æ?? ?íä ?á?å? ?áì ??æä ?Ï?í? ?áãä?á æ???í? ?á??ä?Á æã????? ?Í?åã ?á??Ïí? æ?áäÝ?í? æã????? ?áæ?åã æ?Í?íáåã ?á?áãí٬ á??æä ?Ðá? ?æá ãä í??í?? ??áãä?á æ??? ãä í?áÏ ?áì ?áäæã.

?ã? ??ì ?ä ?áä??Á ?ááæ??í í???áä ???? ?á?í? í?ãáä á????? ãÍÏÏ? æí??ÝÏä ãä ??æí? ã?áí ã???áå?٬ æí???ä Ýí ?á??á? ?ã???Ï?? ãä?áí?? ??åáä áåä ?áÍí?? æ????Ïäåä Ýí ???í? ??ä??åä. Ýí Ííä ?ä ?ãá ??? ?á?í? í??ã? ?íá? ?áíæã æ?í?ã ?á??á æ?áãä????? æÏæä ?í ã???á.

æä?åí? ?ã? ???٬ ???äí ??ã?Á ãä ?á?æ?íä ?áÍí??í ?áã???? ?ä ????? äÝ? ?áãå?ã æ?á????Á ?áãä?áí? æ?áÐí í???? åã? ??? í??? ?áì ?äÝ??å? ٬ ???? ?ä ?á?ã??äí?? ?áã?Ïí? æ?á? ?áæ?? íÍæá?ä Ïæä ãã????å? ?í åæ?í? ?æ ä??? ?ã?æí í??? æáæ ???á ???í åÐ? ?áãáá.

æ??ã Ðá? ٬ ????Ý ??ã?Á ?äå? ???í? ?ä Íí??å? ?á?í æå??å? á??ä??å? æ?í?å?٬ æá? ?ä??? ?í ã???á ã?Ïí ?ä Ðá?٬ ??Ï? ã? ??ãá Ýí ?ä ???í? ä??? ?áã??ã? ááã??? ??? ?á?í?٬ æ?ä í?ã ?á?????Ý ??åãí? Ïæ?å? ãä ??á ????å? æ?áã??ã?٬ ?áì ???? ?ãí? ?áä??Á ?áá??í í??áä ãä??? å?ã? Ýí ?áÍí?? ?á??ã?.

: - : 704
أضيف في 8/3/2012 - المصدر :


أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شتوكة بريس
للكتـــابة باللغة العربيــة هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

صاحب التعليق


التعليقموضوعــات أخـرى...

 
يوتيـــوب