خدمــات


ã???í? ??áãæ?? ¿
أرشيف الإستقتاءاتفايس بووك
 


æáÍÏ ?á?ä ¡ åä?? ???ã ?ÏíÏ Íæá åæí? ?áíá? ?á?æ?í ?áÐí í?Ïæ ?äå? ãä ?á??í?ä ¡ æ?Ï ä?á? ?á????ä ?áì ã??æÏ? ?á?ãæ?? ?ã???Ýì ?áÍ?ä ?á??äí ??Ï ????Á ?á???? ?á??í? ?áíåã? ?ã? ?æ?Ï? íæãí? ?á???Í Ýí ?ÏÏå? ?á??Ï? ?Ï? ?á?á???Á .... تفــاصيل?ãí? ãåã? ãä ?á?æ??ííä ?á????íáí ????Ïå? ã?? ???ì ?íæä ?ãä æ?ã??? ã??? «ãÍãÏ ?á??ã?» ?áÏæáí ??áÏ?? ?á?í??Á. ?á???? ??ä? ??ÍÝ äÍæ ?á????? æ?áä?Ý ãä ã??Á ?á?á???Á ?áã??í ?äÏã? Í?? ????? ?ã??? ãÍãÏ ?á??ã? ?áÏæáí ??áÏ?? ?á?í??Á ??Ïã? ãä ?á????íá ??? ã??? ãÏ?íÏ «??????». ã??Ý??ä ?áì äÝ? ?á?Íá? ??ä? ãæ??äíä ãä Ïæá? ?íäí?¡ ?ááÐ?ä ã? ?ä æ??? ?Ïãíåã? ???í? ?áã??? Í?ì ??ã? ?á?ã?? ?????? æ?á? ?áì ãá?ãÍåã?¡ áã ??ã?ä ?á ?áãÍ?æá?? ãä ??áåã? á??Ý??å?.. .... تفــاصيلá?í ?á??? ????? ã???åã æ??í? ?ã?? æ???æä ???æä, ????? ?á??? ãäåã ?áí??, Ýí Í?Ï?? ?í? æ??? áíá? ?á?ãí?-?á?ã?? ?áì ?á??í? ?áæ?äí? ??ã 1 ?á????? ?íä ?á?æí?? æ???Ïí?. æ?Ý?Ï? ã??áÍ ?áæ??í? ?áãÏäí? ??ä ?áÍ?Ï?, ?áÐí æ?? ?áì ã??æì ?á?ã??? ?á??æí? ?ãíãæ, ä?ã ?ä ?ä?á?? Í?Ýá? áá???? ??ä? ã??å? ?áì ãÏíä? ?á?æí??.... تفــاصيل?áã?? ?æ?? ??í? ãä ã??Ï? ã?á?? ?ãÏíä? ???íÝ ?äå ?ã ?????á ?á?íÏ ?åí? ?ÍãÏ íæã ?ã? Ýí ÍÏæÏ ?á???? ?á????? ?æ?á? ã?á??? ??æ?í? ?á?ãæ?á á???ã?á? ?áä???íä áá??æí? ?áì ã??Í ?á?Í??? ?áã??æÏ ¡æ?Ï ?Ïã ?áì ?á?íÏ æ?íá ?áãá? ?áÐí ???ã? ?áì ??æ?áå ¡?ã? ???Ï?í æ?íá á??Í? ?á?Í??? ?áã??æÏ áá???ã?? ?áì ??æ?áå ?Ðá?¡æ??áí ???Íåã? æÍÏÏ íæã ?á?á???Á ?áã??á 29 äæä?? á?á?? ?áãÍ??ã?... تفــاصيل??Ïã ã??á ??áí? ??ä ã?íã? ??áÏí?? ?á????äí? ¡?áì ??íä? ??á ?ä??Á æ?Ïã ???Ï ã??Á íæãå ?á?ÍÏ ??ä?? ?á?æÏ?äí Íí ?äí ã??Ï? ãÏíä? ?ä?? ¡Ííä ??ã ?Ð?Í ?Ýá? æåí ?ä? ?í??äå ¡á? ????æ? ?äå? ?á????? ¡æ??Ï?ãå ?áì ?åí ????Á ãä ??Ïå? ??ä?í? "?æ?æ?" ã? ?á?æ??á æ?á??á... تفــاصيل??Í? ãæ??ä? ã???í? ã?íã? ???ä?íãæ (?ã?á ?í??áí?) ?Íí? ??íã? ??á ???? áíá? ?á?ãí?-?á?ã?? ??Ï ?ä æ?å áå? ?á???á ??ä?? ?ÏíÏ? ?áì ã??æì ?á?å? æ?á??ä.... تفــاصيلá?í ??? ã???å ??? ?á?íå ?Ï? ??ä?? ???á? ?æ???? ãÏí? ?Ïí?å¡ æÐá? Ï??á Ý??Á ãÍ?? ?á??æÏ ??áæ?æÏ ?áãæ?æÏ? ?áì ã??æì ??í? ?æá?Ï ??íÏ ä?Íí? ????¡ æáÝ? ?á??? \" ? ¡ ? \" Ýí ??í?å ?á???? æ?á???íä ?äÝ??å ?á??í?? Ï??á ??ã ?á?ä?í? ?áã???? ??áã??? ?á????Ý??í ?á?åæí ?áÍ?ä ?á??äí ?ãÏíä? ????... تفــاصيل?áã ?áíæã ?á?????Á áÏì ?á?í?Ï? ?á?åæí? ááæ??í? ?áãÏäí? ?ã????¡ ?ä 11 ???? ??í?æ? ?ã? ?á?á???Á ????ä?? ???? ???? áá??? Ýí ?ÍÏì ??Ý ?á???íÏ ?á????? á???? ã????? Ýí ?ä??? ?ááÍæã ?á?í??Á ??áÍí ?á?ä??í ?ãÏíä? ã???? .... تفــاصيل?Ý?Ï? ??? ã??í?? ?á?Í?í? ?áÐí í????å Ï??íæä ã? ???á ?áãä??á ?á???ã??í ?ã?á ?áÍ?íäí¡ ?áãä?ãí á?ÝæÝ Í??? 20 Ý???í? æ?á?ã?í? ?áæ?äí? áÍãá? ?á?å?Ï?? ?áã??áíä ??äí ?æ?í?? ??áíã ?áÍõ?íã?¡ ??ä ?á??? ?áãæ?æÝ ?Ï ????Ý ?ã? ??Ïã ?áíå.... تفــاصيل??Ï? ?á?á??? ?ãíä?Á ??Ýí ?äå ?ã ?á??æ?¡ ?áíæã ?á?á???Á¡ ????? ??? ?á?Ïæ?? (30 ?áã ?ã?á ?áãÏíä?) ?áì ??? ?ÍÏ ?á?Í??? ?á?á??? ?áãÝ?æÏíä ??æ?Íá ??Ýí ãäÐ 11 íæã?.... تفــاصيل??ì Í?í? ?? Ýí ???? ã???? ãä ???Í ?áíæã ?á?ÍÏ ??ÍÏ ?á??æ?? ?á??æ??í? á?í? ?áãá??? ?áã???ãá? æ?á?ÏíÏ? ?Íí ?áã?í?? æ?ÍÏ ??ã???¡ ?áì Íæ?áí 30 \"?????\".... تفــاصيل??Ï? ã??Ï? ãá?Íí? åäÏí? ?ä ????? ????? á???? \"?í??ä ?á?ã????\" å??? ?áíæã ?á?ÍÏ ??????í? Ýí ã??? \"???íÝ ??äÏí\" ??á??? ãä ãÏíä? ÍíÏ? ???Ï ?äæ? ?áåäÏ.... تفــاصيل?? Í?í? ??íã? ?á???æÏ ¡ ?á?í í?ã Ýíå? Í?æ ?á?äÏ?í?? ?á??áíÏí? á?í?á? ?á??æ?íÏ? ¡?æ?á ?áíæã ¡???? ?í???? ?ã?å? ?ÍÏ ?áã???Ïãíä ã???á? ??? ?ãí? ãä ?á???æÏ.... تفــاصيل???? ?áãíÐ íÏ?? ???äæí? áá???ã?Á ?á??åíáí?¡ ???Í íæã ?á?ã?? 14 ???æ?? á???Ï?Á ?äí? ?æ???? ?á?á?Í ?á??í? ¡Ýí ??Í?... تفــاصيل??Ý? ã??Ï? ã?á?? ?ä ??Ï?? ???? ááÝíá? 49 ?á???? áá?æ?? ?áã?áÍ? ?áãá?í? ?áã?áÝ? ?Í???? ?á?æ??? ?á?ã?áí? ááããá??¡ ??Ï ã??Á ?æá ?ã? ?á?????Á Ýí ÍÏæÏ ?á???? ?áÍ?Ïí? ??? áíá?¡ ?Íáí? ?áì ã??æì ãä?Ý? á????? åíá???? ã?åæá?... تفــاصيل?áã áÏì ?á?í?Ï? ?á?åæí? ááÏ?? ?áãá?í ?ä ???? á?í ã???å æ??í? ?á?ÏíÏ ãä ?á????? ?á???íä ???æÍ ????? ???? ãäåã ?áí?? Ýí ?ä?á?? Í?Ýá? áä?á ?áã??Ý?íä áíá? ?á?ãí? ?á?ã?? ?áì ?á??í? ?áæ?äí? ?á????? ?íä ?áÏ?? ?á?í??Á æ?á?ÏíÏ?.... تفــاصيل?áÝ Í?í? ãåæá ?? ?æ?á ?ã? ?á?ãí? ¡ ??á???? ?á?æá ááæ??á? ?á?ä?í? áã??Ý ?áã??? ?ãÏíä? ???? ?áã?æ??Ï? ????? ?áÍ?ä ?á??äí¡ åá? æ?æÝ ?íä ?ÝæÝ ??ä?Á ?áæ??á? ???? ??Ï ?ä???? ?áÏ??ä ?á??íÝ Ï??á ?á?ä?¡ ??æ?? ??Ï ?ä?á?? ?Ý??? ?á?äÐ??.... تفــاصيل?áã áÏì ?á?á??? ?ãíä?Á ??Ýí¡ ?áíæã ?á?????Á¡ ?ä ?á??? ?Í??? ?Ï ?????æ? Ýí ?Ï?Ï ?áãÝ?æÏíä ??Ï ?äæÍ ?æ?? áá?íÏ ?á??áíÏí ??äæ? ?áì ã?äå.. æíõ?åá ã?í? ?á?Í?ííä ?áãÐ?æ?íä ãäÐ íæã ?á??? áá???æ? ?áã??í.... تفــاصيل??Ï? ????? ???ã?ä¡ ?ã???Ï? ??ãí?? æ??á? ?ä?í?¡ ?á???? ?á????í? ??ä?? ?áì ???? ãä?á ?á???? ?á??ã áæá?í? ?ä?? ??íá? ã??Ýì ?á?äæ?í íæã 6 ???æ?? ?áã??í.... تفــاصيل?ãáí?? ?ãäí? ã???Ï? ææ???? áã??áÍ æá?í? ?ãä ?áÏ?? ?á?í??Á ??Ý? ?ä Í?íá? 6345 ãæ?æÝ ã? ?íä 19 ???ã?? æ4 ???æ?? ?á???í!... تفــاصيل


  
يوتيـــوب